Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10705
Title: Yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ile sosyoekonomik durum arasindaki ilişkinin araştırılması
Other Titles: A research on the relationship between the level of physical activity and socioeconomic status in adults
Authors: Korkmaz, Nimet Haşıl
Deniz, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Fiziksel aktivite
Yetişkin
Sosyo-ekonomik durum
Physical activity
Socio-economic level
Adults
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Deniz, M. (2011).Yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ile sosyoekonomik durum arasindaki ilişkinin araştırılması. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın genel amacı; yetişkinlerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sosyo-ekonomik durumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.Araştırma grubuna, uluslararası fiziksel aktivite anketinin (İPAQ) kısa formu uygulandı. Anket, son 7 gün içinde en az 10 dk yapılan FA ile ilgili soruları içermektedir. Deneklere, sosyo-ekonomik durumlarını belirlemek için bilimsel çalışmalardan derlenerek geliştirilen 13 sorudan oluşan anket uygulandı. Bu denekler, Bursa ilinde yaşayan, 20-58 yaşları arasında, özel ve kamuya ait işyerlerinde görev yapan ve rastgele seçilmiş (n = 501; 313 erkek 188 kadın) örneklem grubunda bulunan kişilerdir.İstatistiksel analizlerde, verilerin normal dağîlim uygunluğu Shopiro-Wilk testi ile test edildi ve veriler, normal dağılıma uygun olmadığı için parametrik olmayan istatistiksel testler kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney testi kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı ile analiz edildi. İstatistiksel karşılaştırmalar sonucunda ?=0,050 alındı.Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; erkeklerin FA1 (inaktif), kadınların FA2 (minimum aktif) kategorisinde olduğu gözükmektedir. Evli olanların FA1, bekâr olanların FA2 kategorisinde olduğu görülmektedir. Alkol ve sigara kullanan bireylerin FA1, kullanmayan bireylerin ise FA2 kategorisinde olduğu; kiracı olanların FA1 , ev sahibi olanların FA2 kategorisinde olduğu; eşi çalışan bireylerin FA2, eşi çalışmayan bireylerin ise FA1 kategorisinde olduğu; alt gelir grubunun FA1, orta ve üst gelir grubunun ise FA2 kategorisinde olduğu ve ailede çocuk sayısının artması ile FA arasında ters yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Sonuç olarak; sosyo-ekonomik faktörlerin fiziksel aktivite düzeyini etkilemesine rağmen, örneklem grubunun inaktif kategorisinde olduğu belirlenmiştir.
The main aim of the study is to identify the relationship between physical activity level and socio-economic status of adults.Reduced version of international physical activity questionnaire was given to the participants. The questionnaire contains questions related with PA done within the last seven days and at least for 10 minutes. To determine socio-economic status of the participants a questionnaire formed by surveying scientific researches in the field was used. The sample was comprised of subjects who were randomly selected, aged 20-58, working at state and private sector and living in bursa ( n= 501; 313 male, 188 female)Distribution relevance of the data was tested through Shopiro-Wilk test and since the data was not compatible with normal distributions, nonparametric statistical tests were used. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests were utilized for inter-group comparisons. Relations among the variables were analyzed by using Pearson correlation coefficient. The significance for Statistical comparisons was found 0,050.According to the findings of the study male subjects seemed to be in PA1 (inactive) and female subjects in PA2 (minimum active) category. It was concluded that married subjects were in PA1, singles in PA2, alcohol consumers and smokers in PA1, non-consumers in PA2, tenants in PA1, landlords in PA2, subjects having working spouses in PA2, having idle spouses in PA1 categories. It was also found that low-income level subjects were in PA1 whereas middle-income level subjects were in PA2 category. Also, a meaningful and reverse relationship was found between PA and number of kids that participants had.In conclusion, it could be stated that the research findings suggested that although socioeconomic factors had an effect on PA level, the sample of the study were found to be in inactive category.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10705
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289117.pdf741.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons