Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10704
Title: Yeterli remisyon sağlanamayan bipolar bozukluk hastalarında flupentiksol dekanoatın etkinliği
Other Titles: The efficacy of flupenthixol decanoate ın bipolar disorder patients who have no sufficient remission with existing treatments
Authors: Kırlı, Selçuk
Pirinççi, Erdal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Bipolar bozukluk
Flupentiksol dekanoat
Sürdürüm
Bipolar disorder
Flupenthixol decanoate
Maintenance
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pirinççi, E. (2012). Yeterli remisyon sağlanamayan bipolar bozukluk hastalarında flupentiksol dekanoatın etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı polikliniğinde düzenli olarak izlenen ve yeterli remisyon sağlanamayan Bipolar Bozukluk hastalarında flupentiksol dekanoatın tedavideki etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya psikiyatri polikliniğine başvuran, yeterli süre, uygun doz ve etkinliği bilinen çoklu ilaç tedavilerine rağmen yeterli remisyon sağlanamayan hastalar alınmıştır. Değerlendirmede Sosyo-demografik bilgi formu, YMDS, HAM-D, BBİÖ, İGD ölçeği ve UKU yan etki derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Hastaların çalışmaya giriş ve bitiş tarihlerinde kan tetkikleri yapılmıştır.Çalışmaya alınan toplam 8 hastanın 5'i (%62,5) kadın, 3'ü (%37,5) erkekti. Yaş ortalaması 34,75 ± 7,47 yıl idi. Hastalık süresi ortalama 8,12 ± 3,79 yıldı. Çalışma öncesindeki son bir yılda geçirdikleri ortalama atak sayısı 1,25 ± 0,46 iken çalışma sonunda 0,16 ± 0,40 (p=0,02) belirgin olarak azaldı. Bir hasta etkisizlik, bir hasta tedavi uyumsuzluğu ve bir hasta da yan etki nedeniyle çalışma dışına çıkarıldı. Hiçbir hastada depresyon dönemi görülmedi. Tedavi başlangıcında UKU, son aylarında ise İGD ve BBİÖ ölçeklerinde başlangıç dönemine göre anlamlı iyileşmeler görüldü. Hastaların kiloları tedavi süresince başlangıç dönemine göre fark göstermedi. Glikoz, sT3, üre ve AST değerlerinde başlangıç dönemine göre klinik olarak anlamsız ancak istatiksel olarak anlamlı yükselmeler görüldü. Hastaların QTc ortalamalarında başlangıç dönemine göre fark bulunmadı. Hastaların hiç birinde alerjik/dermatolojik yan etkiye rastlanmadı.Sonuç olarak, flupentiksol dekanoatın, yeterli remisyon sağlanamayan bipolar bozukluk hastalarının tedavisinde etkili, ilaç uyumu yüksek ve yan etki profili dar iyi bir altenatif olabileceği, ancak daha geniş örneklem gruplarıyla, karşılaştırmalı, randomize çift kör çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatine varıldı.
In the current study, it was aimed to determine the efficacy of flupenthixol decanoate on bipolar disorder patients who are regularly followed up at Uludağ University Psychiatry Department and have no sufficient remission with their existing treatments. For the purpose of the study, a total of 8 outpatients (3 men, 5 women) were chosen among bipolar patients who are in remisson with no comorbidity and flupenthixol decanoate was administered into a gluteal muscle forthnightly for 12 months.Scales used for the assesment were, Socio Demographic Information Form, Young Mania Rating Scale (YMRS), Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), Functionality at Bipolar Disorder Scale (FBDS), General Assesment of Functionality (GAF) and Side Effect Rating Scale (UKU). Weight measurements and blood tests were performed to monitoring of metabolic side-effects at the beginning and the end of the study.The mean age of the participiants was 34,75±7,47 and the mean duration of illness was 8,12±3,79 years. The number of episodes spent over the last year prior to the study significantly decreased from 1,25 ± 0,46 to 0,16 ± 0,40 (p=0,02) after 12 month treatment. Three patients were taken out of the study due to ineffectiveness (n:1), side-effect (n:1) and noncompliance to medication and inability to attend the regular 2-week interval visits due to his work. Depression was not seen in none of the patients during the study. UKU scorces decreased at the beginning and GAF and FBDS scorces increased significantly at the end of the study respectively. There was no significant change between body mass indices (BMI). Clinically insignificant but statistically significant changes were observed at the glucose, fT3, urea and AST values compared to the baseline values. There was no significant change between QTc values of the patients for all over the study. No subject reported any allergic adverse events during the study period.As a result, flupenthixol decanoate may be a good alternative drug, with effectiveness, high medication compliance and the narrow side-effect profile in bipolar disorder patients who have no sufficient remission and in the future, randomized, double blind, comparative studies with larger sample groups is thought to be needed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10704
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303347.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons