Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10695
Title: Bipolar bozukluk depresif epizod ve unipolar depresyon tanılı hastalarda serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) düzeyleri
Other Titles: Serum Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) levels in patients with the diagnosis of bipolar and unipolar depression
Authors: Eker, S. Saygın
Sarıkavaklı, Ülkü
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Bipolar depresyon
Unipolar depresyon
BDNF
Bipolar depression
Unipolar depression
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıkavaklı, Ü. (2011). Bipolar bozukluk depresif epizod ve unipolar depresyon tanılı hastalarda serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) düzeyleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı bipolar depresyon ve unipolar depresyon hastaları ve sağlıklı kontrollerden oluşan üç grup oluşturarak, serum BDNF düzeylerini belirlemek ve serum BDNF düzeyinin bipolar ve unipolar depresyon ayırıcı tanısında kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır.Bu çalışmanın amacı bipolar depresyon ve unipolar depresyon hastaları ve sağlıklı kontrollerden oluşan üç grup oluşturarak, serum BDNF düzeylerini belirlemek ve serum BDNF düzeyinin bipolar ve unipolar depresyon ayırıcı tanısında kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır. Bu amaçla psikiyatrik tedavi kullanmayan İki Uçlu Bozukluk- depresif epizod tanısı alan 11, Unipolar Depresyon tanısı alan 13 hasta ve 18 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm katılımcıların demografik bilgileri alınmış, vücut kitle indeksleri kaydedilmiştir. Hasta grubunun hastalık öyküleri alınarak Hamilton Depresyonu Derecelendirme Ölçeği (HAM-D) uygulanmıştır.Çalışmaya alınan her iki hasta grubu arasında serum BDNF düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Ancak her iki hasta grubu ve kontrol grubunun serum BDNF düzeyleri karşılaştırıldığında hasta gruplarının BDNF düzeyleri kontrol grubundan anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. HAM-D ile değerlendirilen depresyon şiddeti ile serum BDNF düzeyleri arasında korelasyon saptanmamıştır. Yine hastalık başlangıç yaşı ve toplam atak sayısı ile serum BDNF düzeyi arasında korelasyon olmadığı tespit edilmiştir.Sonuç olarak serum BDNF düzeylerinin hem bipolar hem de unipolar depresyonda düştüğü tespit edilmiştir. Fakat bipolar ve unipolar depresyon arasında serum BDNF düzeyleri açısından bir fark bulunmamıştır. Serum BDNF düzeyinin bipolar ve unipolar depresyon ayırıcı tanısında kullanılacak bir belirteç olmadığı düşünülmüştür.
The aim of this study is to determine serum BDNF levels in patients with bipolar depression, unipolar depression and healty controls and to investigate if we can use serum BDNF levels as tool for differantial diagnosis between bipolar and unipolar depression.The aim of this study is to determine serum BDNF levels in patients with bipolar depression, unipolar depression and healty controls and to investigate if we can use serum BDNF levels as tool for differantial diagnosis between bipolar and unipolar depression. For this purpose drug-free 11 patients with bipolar disorder-depressive episode, 13 patients with unipolar depression and 18 healthy volunteers were included in the study. Demographic information and body mass index were documented for all volunteers. History of ilness was recorded and Hamilton Depression Rating Scale ( HDRS) was applied to the patients.There was no statistically significant difference of BDNF levels between two patient groups. However, if compared both groups of patients with the control group, serum BDNF levels were significantly lower in the patients. There was no correlation between serum BDNF levels and he severty of depression assessed by the HDRS. Also, we determined that there is no correlation between serum BDNF levels and the nmber of epizodes or age of disea onset.In conclusion lower serum BDNF levels has been determined in bipolar and unipolar depression. But there was no difference of serum BDNF levels between bipolar and unipolar depression. We considered that serum BDNF levels can not be used as a marker for the differantial diagnosis of bipolar and unipolar depression.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10695
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303343.pdf756.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons