Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10692
Title: Ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanan hastalarda oluşturulan pnömoperitonyumun kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin nabız dalga hızı parametresi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluating the effect of pneumoperitoneum on cardiac functions in patients performed urologic laparoscopic surgery with pulse wave velocity parameter
Authors: Vuruşkan, Hakan
Çiçek, Mehmet Çağatay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Nabız dalga hızı (NDH)
Kardiyovasküler sistem
Laparoskopi
Pnömoperitonyum
Pulse wave velocity (PWV)
Cardiovascular system
Laparoscopy
Pneumoperitoneum
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiçek, M. Ç. (2013). Ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanan hastalarda oluşturulan pnömoperitonyumun kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin nabız dalga hızı parametresi ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Laparoskopi minimal invaziv bir yöntemdir. Operasyon sonrası yüksek hasta konforu nedeniyle birçok cerrahi branşta olduğu gibi ürolojide de giderek artan bir şekilde açık operasyonların yerini almaktadır. Laparoskopinin yapılabilmesi için pnömoperitonyum veya pnömoretroperitonyum oluşturulması zorunludur. Pnömoperitonyum, intraabdominal basınç artışı veya Karbondiyoksitin (CO2) transperitoneal absorbsiyonuna bağlı olarak kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi başta olmak üzere birçok sistemi olumsuz yönde etkilemektedir. Nabız Dalga Hızı (NDH) büyük (proksimal) ve küçük (distal) arterlerin kompliyansını ve sol ventrikül fonksiyonlarını gösteren non- invaziv olarak ölçülebilen bir parametredir. Bu çalışmamızda laparoskopik girişim uygulanan hastalarda pnömoperitonyumun kardiyak fonksiyonlar üzerine olan etkisini non- invaziv ölçülebilen NDH ile değerlendirdik.Temmuz 2012 ve Şubat 2013 tarihleri arasında çeşitli tanılarla American Society of Anestesiologists (ASA) skoru 1 olan 30 hastaya laparoskopik girişim, 17 hastaya açık ve 10 hastaya endoskopik cerrahi uygulandı. Hastaların demografik verileri ve NDH ölçümleri preop, perop ve postop olacak şekilde prospektif olarak kaydedildi. Hastaların demografik verileri benzer nitelikteydi. Ölçüm sonuçları analiz edildiğinde 3 grup arasında NDH' ın majör parametreleri olan Büyük Arter Elastisite İndeksinin (BAEİ), Küçük Arter Elastisite İndeksinin (KAEİ) her 3 ölçüm arasında anlamlı değişim göstermediği izlendi. Laparoskopi ve kontrol grubu (açık + endoskopik) arasında yine bu parametreler arasında anlamlı değişim farkı olmadığı izlendi.Klinik sonuçlar değerlendirildiğinde laparoskopi ve dolayısı ile pnömoperitonyumun kardiyovasküler sisteme anlamlı derecede ek bir yük getirmediği izlendi.iiSonuç olarak laparoskopi majör kardiyak riski olmayan hastalarda güvenle uygulanabilir bir yöntemdir.
Evaluating The Effect of Pneumoperitoneum on Cardiac Functions in Patients Performed Urologic Laparoscopic Surgery with Pulse Wave Velocity ParameterLaparoscopy is a minimal invasive method with high postoperative patient comfort. In urology laparoscopy increasingly taking the place of open procedures as well as many surgical branches. Pneumoperitoneum and pneumoretroperitoneum must be created to perform laparoscopic procedures. Pneumoperitoneum negativelly effects many systems mainly cardiovascular and respiratory systems due to rise in intraabdominal pressure and transperitoneal absorbtion of CO2. Pulse Wave Velocity (PWV) is a non invasively mesaured parameter. PWV points out large (proksimal) artery compliance, small (distal) artery compliance and left ventricule function. In this study we evaluated the effect of pneumoperitoneum on cardiac functions by non- invasively mesaured PWV parameter on patients underwent laparoscopic procedures.Between July 2012 and February 2013, 30 patients with American Society of Anestesiologists (ASA) score 1 underwent laparoscopic procedures, 17 open procedures and 10 endoscopic procedures. Demographic data and preoperative, peroperative and postoperative PWV mesaurements recorded prospectively. Patients? demographic data were smilar. When analysing the results of the measurements between the 3 groups major parameters of PWV Large Artery Elasticity Index (LAEI) and Small Artery Elasticity Index (SAEI) pointed out no significant change in each 3 mesaurements. Also between laparoscopy grup and control group (open + endoscopic) LAEI and SAEI pointed out no significant change.ivClinical outcomes assessment showed that laparoscopy and pneumoperitoneum have no significal additional burden on cardiovascular system.As a conclusion, laparoscopy can be performed safely in patients who has no major risc for cardiovascular disease.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10692
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329922.pdf707.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons