Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10680
Title: Miyoglobin tayinine yönelik moleküler baskılanmış yüzey plazmon rezonans biyosensör hazırlanması
Other Titles: Development of molecular imprinted surface plasmon resonance biosensor for myoglobin determination
Authors: Beşirli, Necati
Osman, Bilgen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Moleküler baskılama
Yüzey plazmon rezonansr
Miyoglobin
Biyosensör
Molecular imprinting
Surface plasmon resonance
Myoglobin
Biosensor
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Osman, B. (2011). Miyoglobin tayinine yönelik moleküler baskılanmış yüzey plazmon rezonans biyosensör hazırlanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, moleküler baskılama tekniğinin yeni bir yaklaşımı olan mikro-temas baskılama yöntemi kullanılarak yüzey plazmon rezonans (SPR) miyoglobin sensör hazırlandı. Bu amaçla SPR çip yüzeyinde miyoglobin tanıma bölgelerine sahip poli( hidroksietil metakrilat- metakriloil-amidotriptofan metil ester) [poli(HEMA-MATrp)] polimeri ince bir film halinde sentezlendi. Fonksiyonel monomer olarak metakriloil-amidotriptofan metil ester (MATrp) kullanıldı ve metakriloil klorür ile L-triptofan metil esterin reaksiyonu ile sentezlendi. MATrp monomerinin karakterizasyonunda FTIR ve NMR teknikleri kullanıldı. Baskılanmış poli(HEMA-MATrp) film miyoglobinin varlığında MATrp, hidroksietil metakrilat (HEMA) ve etilen glikol dimetakrilatın (EGDMA) polimerizasyonu ile hazırlandı. Kontrol deneyleri için baskılanmamış poli(HEMA-MATrp), kalıp molekül miyoglobin olmadan sentezlendi. Poli(HEMA-MATrp) filmin hazırlanmasında kullanılan modifye altın ve cam yüzeyleri ile miyoglobin baskılanmış film; FTIR, temas açısı ve atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) teknikleri kullanılarak karakterize edildi. Ayrıca hazırlanan filmin kalınlığı elipsometri yöntemiyle ölçüldü. Hazırlanan sensörün etkinliği SPR sistemi kullanılarak araştırıldı. Optimum polimerizasyon koşullarının belirlenmesinden sonra baskılanmış ve baskılanmamış poli(HEMA-MATrp) sensörün miyoglobin tayin duyarlılığı, miyoglobin çözeltileri (pH 7,4 fosfat tamponunda) ve kalp krizi geçiren hasta plazması kullanılarak araştırıldı. Plazma örneklerindeki miyoglobin derişimi ELISA yöntemi ile kıyaslandığında % 66 doğrulukla belirlendi. Farklı derişimdeki miyoglobin çözeltileri ile elde edilen veriler adsorpsiyon kinetiğinin belirlenmesinde kullanıldı. Langmuir adsorpsiyon modelinin, bu afinite sistemi için en uygun model olarak bulundu. Tayin limiti 87,6 ng/mL olarak belirlendi. Miyoglobin baskılanmış poli(HEMA-MATrp) sensörün seçiciliğini göstermek için miyoglobin, lizozim, sitokrom c ve sığır serum albumininin (BSA) yarışmalı adsorpsiyonu araştırıldı. Elde edilen sonuçlar, baskılanmış sensörün miyoglobin için yüksek seçiciliğe ve duyarlılığa sahip olduğunu gösterdi.
In this study, surface plasmon resonance (SPR) myoglobin sensor was prepared by using micro-contact imprinting method, a new approach of molecular imprinting. For this purpose, poly(hyroxyethyl methacrylate- methacryloyl-amidotryptophane methyl ester) [poly(HEMA-MATrp)] was synthesized on surface of SPR chip as a thin film. Methacryloyl-amidotryptophane methyl ester (MATrp) was used as functional monomer and synthesized with reaction between methacryoyl chloride and L-tryptophane methyl ester. Characterization of MATrp was made by FTIR and NMR techniques. Imprinted film was prepared with polymerization of MATrp, hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and ethyleneglycol dimethacrylate (EGDMA) in the presence of myoglobin. Non-imprinted poly(HEMA-MATrp) was also synthesized without miyoglobin for control experiments. Modified gold and glass surfaces which were used in the preparation of poly (HEMA-MATrp) film and myoglobin imprinted film were characterized with FTIR, contact angle, atomic force microscopy (AFM) and scanning electron microscopy (SEM). In addition, the thickness of the film was measured with ellipsometry. The effectiveness of sensor was investigated by using SPR system. After the determination of optimal polymerization conditions, myoglobin sensing ability of imprinted and non-imprinted sensors were determined with myoglobin solutions (in pH 7,4 phosphate buffer) and in the plasma taken from a patient with myocardial infarction. Compared with the ELISA method, myoglobin concentration in the sample was determined 66% accuracy. Myoglobin solutions with different concentrations were used to determine the adsorption kinetics. Langmuir adsorption model was found as the most suitable model for this affinity system. The detection limit was found as 87,6 ng/mL. In order to show the selectivity of the myoglobin imprinted poly(HEMA-MATrp) sensor, competitive adsorption of myoglobin, lysozyme, cytochrome c and bovine serum albumin (BSA) was investigated. The results show that the imprinted sensor has high selectivity and sensitivity for myoglobin.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10680
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286982.pdf7.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons