Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10677
Başlık: Helisel dişli çark mekanizmalarında profil kaydırmanın etkisinin analitik ve sayısal yöntemlerle incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of the effect of profile shifting in helical gear mechanisms with analytical and numerical methods
Yazarlar: Karadere, Gültekin
Yılmaz, İlhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Silindirik dişli çarklar
Modül hesaplama bağıntısı
Diş dibi gerilmesi
Yüzey basıncı
Sonlu elemanlar analizi
Dişli çark gerilme analizi
ANSYS
Cylindrical gears
Module calculation equation
Tooth root stress
Surface pressure
Finite element analysis
Gear stress analysis
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yılmaz, İ. (2013). Helisel dişli çark mekanizmalarında profil kaydırmanın etkisinin analitik ve sayısal yöntemlerle incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada profil kaydırmanın silindirik dişli çark mekanizmalarına etkisi analitik ve sayısal yöntemlerle incelenmiştir.Önce konu ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Dişli çarklar ve analitik hesaplama yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir.Sayısal hesaplamalar ve dişli çarkların bilgisayar simülasyonu için matematik modellerhazırlanmıştır.Bir örnek üzerinde farklı oranlarda profil kaydırarak, oluşturulan excel programı ile analitik hesaplamaları yapılmıştır. Aynı örneğin, ANSYS 14.5 analiz programı kullanılarak sayısal hesaplamaları da yapılmıştır. Analitik ve sayısal hesaplama sonuçları, profil kaydırma oranına göre karşılaştırılmıştır. Ayrıca her iki metot sonuçları profil kaydırma oranına göre kendi içerisinde de karşılaştırılmıştır.Ayrıca farklı yazarların modül hesaplama bağıntıları da analiz edilmiştir.
In this thesis, the effect of profile shifting in cylindrical gear mechanism was investigated with numerical and analytical calculations.Firstly the literature on the subject was followed. The general information about gears and analytical calculation methods were given.The mathematical model was designed as per numerical calculation and gear computer simulation.Analytical calculations were made with an excel program which was designed with various ratios profile shifting for one example. For the same example, by using ANSYS14.5, analytical calculations were verified.Analytical and numerical calculation results were compared according to profile shifting ratios. Also the results of both methods were compared within its own according to profile shifting ratio.Furthermore, different module calculation equations of different scientist were also analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10677
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
329390.pdf3.39 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons