Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1067
Title: Kültür değişmeleri bağlamında Turanköy
Other Titles: Turankoy Village in the context of cultural changes
Authors: Kurt, Abdurrahman
Sporisevic, Muhamed
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Kültür
Göç
Göçmen
Kimlik
Değişim
Boşnak
Turanköy
Culture
Migration
Immigrant
Identity
Change
Bosniak
Turankoy
Issue Date: 6-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sporisevic, M. (2018). Kültür değişmeleri bağlamında Turanköy. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Bosna Hersek'in kuzeybatısında bulunan Krajina bölgesinden göç ederek, 1885 yılında Bursa'nın Kestel ilçesinde kurulan Turanköy köyüne yerleşen Boşnak göçmenlerin kültürel dönüşümlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Boşnak göçmenlerin göçten 133 yıl sonra deneyimledikleri Türkiye yaşamına uyumları, kimlik oluşum süreçleri, geleneksel ve dinsel davranış örüntüleri ve sosyal bütünleşme boyutlarındaki deneyimlerine referansla, göçün mekân kaynaklı meydana getirdiği kültürel dönüşümler, çalışmanın odak noktasını oluşturmaktır. Göçmenlerin kültür değişmeleri ve Türk toplumuna uyum süreçleri nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak tümevarım metoduyla incelenmeye çalışılmıştır. Göç, kültür ve kimlik kavramı ve kuramlarıyla ilgili teorik açıklamalara yer verilerek; göç, entegrasyon, asimilasyon, ikinci kuşak, arada kalmışlık gibi başlıklar altında araştırmanın teorik çerçevesi çizilmiştir. Turanköy'de yaşayan Boşnak göçmenler ile ilgili bir literatür taraması ve elde edilen verilerle durum analizleri yapılarak, kültür unsurlarının değişim ve topluma entegrasyon süreçleriyle ilgili alan araştırmasının bulguları değerlendirilmiştir.
This study aims to analyze the cultural transformations of Bosnian immigrants who settled in Turankoy village, which was established in 1885 in the Kestel district of Bursa, by migrating from the Krajina region located in northwestern Bosnia and Herzegovina. Resarche undertook the analysis of Bosniak immigrants 133 years after migration, with sprecial reference to their integration to Turkish lifestyle, identity construction, traditional and religious behavior patterns, dimensions of social integration referring to living space-based cultural transformation. During the resarch of cultural changes and process of adaptation to the Turkish society, quantitative, qualitative and inductive research methods were used. The framework of the research was drawn by giving theoretical explanations about migration, culture and identity concepts and theories; also contention between immigration, integration, assimilation, second generation was mentioned. A survey of the literature on Bosnian immigrants living in Turanköy and the obtained situation analysis were carried out to evaluate the findings of field research related to cultural elements change and collective integration processes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1067
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524746.pdf9.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons