Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10665
Title: Hemorajik şok oluşturulmuş sıçanlarda merkezi olarak enjekte edilen histaminin posterior hipotalamustan ve nükleus traktus solitariustan asetilkolin ve kolin çıkışlarına etkisi: etkide merkezi histaminerjik reseptörlerin aracılığı
Other Titles: The role of centrally administered histamine on acetylcholine and choline releases from the posterior hypothalamus and nucleus tractus solitarius in hemorrhaged hypotensive rats: the mediation of central histaminergic receptors
Authors: Yalçın, Murat
Altınbaş, Burçin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Histamin
Kolinerjik sistem
Hemorajik şok
Posterior hipotalamus
Nükleus traktus solitarius
Mikrodiyaliz
Histamine
Cholinergic system
Haemorrhagic shock
Posterior hypothalamus
Nucleus tractus solitarius
Microdialysis
Issue Date: 20-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altınbaş, B. (2016). Hemorajik şok oluşturulmuş sıçanlarda merkezi olarak enjekte edilen histaminin posterior hipotalamustan ve nükleus traktus solitariustan asetilkolin ve kolin çıkışlarına etkisi: etkide merkezi histaminerjik reseptörlerin aracılığı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, hemorajik şok oluşturulmuş sıçanlarda merkezi olarak enjekte edilen histaminin kardiyovasküler homeostaziste önemli rollere sahip beyin bölgeleri olan posterior hipotalamus (PH) ve nükleus traktus solitariustan (NTS) ekstraselüler asetilkolin (ACh) ve kolin (Ch) çıkışlarına etkisi ve bu etkide merkezi histaminerjik reseptörlerin aracılığının araştırılması amaçlandı. Çalışmada 140 adet erkek Wistar-Albino ırkı sıçan kullanıldı. Ketamin / ksilazin karışımı anestezisi altında kardiyovasküler parametrelerin kaydı ve hemorajik şokun oluşturulabilmesi için, sıçanların sol femoral arterlerine katater yerleştirildi. Merkezi yolla ilaç enjeksiyonları için ise sıçanların serebral yan ventriküllerine (s.y.v.) kılavuz kanül yerleştirildi. PH ve NTS'den ekstraselüler ACh ve Ch seviyelerini belirlemek amacıyla mikrodiyaliz çalışması yapıldı. Hemorajik şok, 10 dakikalık bir periyotta 100 gr vücut ağırlığı için 1,5 ml kan arteriyel katetater yoluyla alınarak oluşturuldu. Hemorajik şok, kan basıncında ve kalp atım sayısında şiddetli ve uzun süreli bir düşüşe ve bununla birlikte PH ve NTS ekstraselüler ACh ve Ch çıkışlarında artışlara neden oldu. Hemorajik şok sonrası uygulanan histamin (100 nmol) kardiyovasküler sistem üzerinde pressör ve taşikardik yanıt oluştururken, PH ve NTS ekstraselüler ACh ve Ch çıkışlarında hemorajiye bağlı olarak gelişen artışlara ilave artışlar da oluşturdu. Merkezi yolla uygulanan H1 reseptör antagonisti klorfeniramin ön tedavisi, hemorajik şok sonrası merkezi yolla uygulanan histaminin kardiyovasküler etkilerini ve PH veya NTS ekstraselüler ACh ve Ch çıkışları üzerindeki arttırıcı etkilerini tamamen bloke ederken, H2 reseptör antagonisti ranitidinin veya H3-4 reseptör antagonisti tioperamidin ön tedavisi ise histaminin oluşturduğu bu etkilerde herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. Sonuç olarak elde edilen bulgular, hemorajik hipotansif koşullar altında merkezi olarak uygulanan histaminin, özellikle merkezi histaminerjik H1 reseptörlerini aktive ederek pressör ve taşikardik yanıtlar oluşturduğunu ve yine PH ve NTS ekstraselüler ACh ve Ch çıkışlarını artırdığını göstermektedir.
The aim of this study was to determine the role of central administrated histamine in haemorrhagic hypotensive rats in the extracellular release of acetylcholine (ACh) and choline (Ch) from the posterior hypothalamus (PH) and nucleus tractus solitarius (NTS), the critical centres in the regulation of cardiovascular homeostasis as well as the mediation of central histamine receptors in the aforementioned parameter. 140 male Wistar-Albino rats were used in the study. In order to record cardiovascular parameters and to establish haemorrhagic shock, a catheter was inserted into the left femoral artery under mixture of ketamine and xylazine anesthesia. For central administration of drugs, a guide canula was directed into the lateral ventricle. To determine extracellular ACh and Ch levels from PH and NTS, microdialysis study was performed. Haemorrhagic shock was induced by withdrawing 1.5 ml blood per 100 gram body weight within a period of 10 minutes. Haemorrhagic shock provoked a severe and prolonged reduction in blood pressure and heart rate as well as an increase in the extracellular release of ACh and Ch from PH and NTS. Injection of histamine (100 nmol) after haemorrhagic shock caused an increase in blood pressure and tachycardic response, and restored hypotension. Meanwhile, it also provoked haemorrhage-dependent additional increase in extracellular levels of ACh and Ch from PH and NTS apart from normal increase. Central administration of H1 receptor antagonist chlorpheniramine pretreament completely blocked histamine induced pressor and tachycardiac cardiovascular responses and extracellular release of ACh and Ch from PH and NTS in haemorrhagic animals while, H2 receptor antagonist ranitidine or H3-4 receptor antagonist thioparamide pretreament did not block histamine induced cardiovascular responses. In conclusion, our findings show that centrally administered histamine under haemorrhagic hypotensive conditions induced pressor and tachycardiac reponses and at the same time caused the extracellular release of ACh and Ch from PH and NTS and restored hypotension particularly by activating H1 receptors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10665
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445230.pdf2.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons