Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10650
Başlık: Saccharomyces cerevisiae'da asit stresinin SUC2 gen ekspresyonuna etkilerinin genetik ve biyokimyasal analizi
Diğer Başlıklar: Genetic and biochemical analysis of the effects weak organic acid stress on the SUC2 gene expression and invertase activity in Saccharomyces cerevisiae
Yazarlar: Türkel, Sezai
Kahraman, Aylin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: S. Cerevisiae
İnvertaz aktivitesi
Organik asit stresi
SUC2 geni
Sitrik asit
Hog1p
Transkripsiyon
Invertase activity
Organic acid stress
SUC2 gene
Citric acid
Hog1p
Transcription
Yayın Tarihi: 28-Tem-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kahraman, A. (2016). Saccharomyces cerevisiae'da asit stresinin SUC2 gen ekspresyonuna etkilerinin genetik ve biyokimyasal analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: İnvertaz enzimi Saccharomyces cerevisiae'nın melas ortamında üretimi için gerekli bir enzim olup SUC2 geninden kodlanmaktadır. Periplasmik bir enzim olan invertazın ekspresyonu glukoz baskılaması ile transkripsiyon seviyesinde kontrol edilmektedir. Zayıf organik asitler olan asetik asit, sitrik asit, süksinik asit, sorbik asit ve benzoik asit gibi asitler mikroorganizmaların üreme ortamlarında doğal olarak bulunabileceği gibi bazen de gıda katkı maddeleri olarak kullanılmaktadırlar. Bu asitlerin üreme ortamında bulunması asit stresi olarak tanımlanan metabolik yanıtı oluşturmaktadır. S. cerevisiae'da bu metabolik yanıtta Msn2p, Haa1p, War1p, Hot1p gibi transkripsiyon faktörlerinin yer aldığı bilinmektedir. Bu araştırmada sitrik asit, sorbik asit ve benzoik asit gibi asitlerin SUC2 geni ekspresyonuna ve invertaz aktivitesine etkileri bu transkripsiyon faktörlerinin delesyonlu suşları ve ayrıca stres yanıtında yer alan protein kinazlar olan Hog1p, Snf1p'nin delesyonlu suşları kullanılarak incelenmiştir.
Invertase enzyme, which is encoded by SUC2 gene, is required for the growth of Saccharomyces cerevisiae in molases. Invertase is a periplasmic enzyme and its expression is regulated by glucose repression at transcription level. Weak organic acids, such as acetic acid, citric acid, succinic acid, sorbic acid, and benzoic acid, can be found in the growth medium as natural components. These organic acid is also used as food additives. Presence of these acids in the growth medium triggers metabolic signal known as acid stress. It is known that the transcriptional regulators Msn2p, Haa1p, War1p, Hot1p involves in the acid stress response pathway in S. cerevisiae. In this research, the effects of organic acids on the SUC2 gene expression and invertase activity were investigated by using wild type and deletion mutants that lacks one of the transcriptional regulators Msn2p, Haa1p, War1p, Hot1p and also protein kinases Hog1p, Snf1p involves in the stress response.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10650
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
459173.pdf1.35 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons