Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10634
Title: Kanser hücre modeli olarak uyarılmış kanser kök hücre benzeri hücrelerin oluşturulması
Other Titles: Forming of induced cancer stem-like cells as a model of cancer cell
Authors: Türkel, Sezai
Gündüz, Cumhur
Gonca, Sevil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı.
Keywords: Uyarılmış kanser kök hücresi
Uyarılmış pluripotent kök hücre
Induced canser stem cell
Induced pluripotent stem cell
Issue Date: 9-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gonca, S. (2017). Kanser hücre modeli olarak uyarılmış kanser kök hücre benzeri hücrelerin oluşturulması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yamanaka ve arkadaşları 2006 yılında somatik hücreleri yeniden programlayarak pluripotensi özellikleri indüklemeyi başarmışlardır. Yeniden programlama için dört köklülük faktörü (Oct3/4, SOX2, KLF4, c-MYC) belirlenmiştir. Bu çalışmada, Yamanaka ve arkadaşları tarafından belirlenmiş 4 köklülük faktörünü içeren plazmidin, kronik miyeloid lösemi hücre hatları K562 ve KU812'ye transfeksiyonu ile kanser hücre modeli olarak uyarılmış kanser kök hücre benzeri hücrelerin oluşturulması amaçlanmıştır. Transfeksiyon sonrası köklülük faktörleri SOX2 ve OCT4 gen ifadeleri RT-PCR ile değerlendirilmiştir. Plazmid transfeksiyonunun onuncu gününde, KU812 hücre hattı SOX2 gen ifadesinde 7230 kat, OCT4 gen ifadesinde 1320 kat artış gözlendi. K562 hücre hattı için SOX2 gen ifadesinde 92,4 kat, OCT4 gen ifadesinde 1,1 kat artış gözlendi. Belirli markörlerin protein düzeyleri akış sitometrisi ve immün floresan boyama ile test edildi. Bu testlerin sonuçları CD31, CD44 ve CD105 protein ekspresyon düzeylerinin hem transfekte edilmiş K562 hem de KU812 hücre hatlarında yüksek oranda arttığını gösterdi. K562 hücre hattının nöronal farklılaşması, immünofloresan boyama ile Neurofilament antikor kullanılarak gösterildi. Tanımlanmış dört faktörün transfeksiyonundan sonra, KU812 hücreleri, plazmid verilmemiş KU812 hücre hattına kıyasla yaklaşık 4 misli yüksek telomeraz aktivitesi gösterdi. K562 hücrelerinin nöronal farklılaşmasından sonra, telomeraz aktivitesi plazmid verilmemiş K562 hücrelerinden yaklaşık 15 kat daha düşük olduğu tespit edildi.
Yamanaka et al, achieved to induce pluripotency features in somatic cells by reprogramming in 2006. Four stemness factors (Oct3/4, SOX2, KLF4 c-MYC) were determined for reprogramming. In this study, we aimed to form induced cancer stem like cells as a cancer cell model by the transfection of the plasmid which contains four defined stemness factors by Yamanaka et al into chronic myeloid leukemia cell lines K562 and KU812. After the transfection, gen expressions of stemmnes factors SOX2 and OCT4 were shown by RT-qPCR. On the tenth day of plazmid transfection, in the KU812 cell line were observed an increase of 7230 fold in SOX2 gene expression and 1320 fold in OCT4 gene expression. In K562 cel line,Sox2 gene expression increased 92,4-fold and OCT4 gene expression increased 1,1 fold. The protein levels of the spesific markers were tested flow cytometry and immunofluorescent staining. The results showed that, the CD31, CD44 and CD105 protein expression levels increased highly significant in both transfected K562 and KU812 cell lines. Neuronal differantiation of K562 cell line were displayed using neurofilament antibody by immunoflourescent staining. After transfection of four defined factors, KU812 cells showed high telomerase activity around 4-fold compared to non-plasmids. After neuronal differentiation of K562 cells, telomerase activity was detected about 15-fold lower than that of the non-plasmids.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10634
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470589.pdf3.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons