Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10633
Title: Aile şirketlerinde stratejik planlamanın kurumsal performans üzerine etkilerine dair bir araştırma
Other Titles: The effects of strategic management on organizational performance in family business
Authors: Eryılmaz, Mehmet
Yılmaz, Pakize
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Aile şirketleri
Stratejik planlama
Kurumsal performans
Family business
Strategic planning
Organizational performance
Issue Date: 19-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, P. (2016). Aile şirketlerinde stratejik planlamanın kurumsal performans üzerine etkilerine dair bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Aile şirketleri ülke ekonomilerinin en önemli yapılarındandır. Bu sebeple aile işletmeleri bir ekonominin bel kemiği niteliğinde olup önemi tartışılmaz biçimde büyüktür. Buna rağmen bu şirketlerin bir çoğu uzun süreli bir yaşam sürememektedir. Yapı olarak diğer şirket türlerine göre farklılık gösteren aile şirketlerinin bu farklılıklarının temeli iş ve aile kavramının iç içe geçmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Stratejik planlama işletmelerin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik; mevcut durumunu incelemesi, bilgi toplaması, analiz etmesi, yol ve yöntem belirleyerek bunları uygulama ve değerlendirme süreçlerinin bir bütünüdür. Stratejik yönetim ve planlama bir işletmeninin geleceğe taşınması konusunda yol gösterici olmaktadır. Bu nedenle aile şirketlerinin geleceği açısından stratejik planlama uygulamalarının önemi daha da artmaktadır. Aile şirketlerinin gelecekte mevcudiyetini sürdürebilmeleri ve başarı sağlayabilmeleri için, üst yönetim tarafından geleceğin tasarlanması, gerekli operasyonların geliştirilmesi ve aile planının oluşturulması stratejik planlama süreci olarak ifade edilmektedir. Yıllarda aile şirketleri pek çok araştırmanın konusu olmuş fakat stratejik planlamaları en az incelenen alan olmuştur. Bu çalışma teorik ve uygulama olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Teorik kısımda, aile şirketleri, stratejik planlama ve kurumsal performans konuları incelenmiştir. Uygulama kısmında ise, Bursa ili otomotiv ve otomotiv yan sanayide faaliyet gösteren aile şirketlerin de stratejik planlama ve kurumsal performans arasındaki ilişkinin ortaya konulmasını amaçlayan bir saha çalışması yapılmıştır. Hazırlanan ankete verilen cevaplar doğrultusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.
A family business is one of the most important structures of a country's economy. For this reason, the backbone of an economy is in the nature of family owned companies, the importance is unquestionable manner is greater. However many of these firms cannot survive for a lonf time. Family business have different chearacteristic when compared with other kinds of companie. The differences are derived from the being the company and family concepts together. Businesses to survive in the long period and provide a sustainable competitive advantage are to use strategic planning that compose the whole process which is the existing state review, information gathering, to analyze by determining to path and method, application and assessment. Strategic management and planning is a leading factor to carry a business into the future. Therefore for their future, the importance of strategic management and planning implementations is increasing. Strategic planning is a process of planning the future and developing the necessary procedures and operations as well as making a family plan by the senior management of the family business to be able to survive in the future and to be successful. Although many researches have been done about family business, their strategic planning haven't been studied in details. This project is comprised of two basic sections; theory and practise. Family-owned companies, Strategic planning and organizational perfromance studied in theoretical section. An investigation has been conducted throughout practise section of this project in order to reveal relationship between strategic planning and organizational performance in familyowned companies which are settled in Bursa Region and operate in automotive and industry.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10633
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445195.pdf3.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons