Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10629
Title: Ana hatlarıyla paradan başka borçları havî ilâmların icrası
Other Titles: Generally, execution of judgements involving debts other than money
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Hukuk Fakültesi.
Seyhan, N. Aybike
Keywords: İlâmlı icra
Paradan başka borçlar
Yaptırımlar
Tazyik hapsi
Fizikî zor
Judgment enforcement
Debts other than money
Sanctions
Preventive imprisonment
Physical force
Issue Date: 29-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Seyhan, N. A. (2018). "Ana hatlarıyla paradan başka borçları havî ilâmların icrası". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 311-348.
Abstract: Taraflar arasındaki hukukî ilişkilerden doğan borçlar her zaman para borcu olmayabilir. Örneğin bir inşaatın yapılması, velâyeti anneye verilen çocukla babanın kişisel ilişki kurulmasının sağlanması veya düğünde takılan ziynet eşyalarının iadesi gibi borçlar bunlardandır. Bu borçlar, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 24-31. maddeleri arasında taşınır teslimine, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisine, taşınmaz tahliye ve teslimine, bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, irtifak haklarına ve gemilere ilişkin ilâmlar olarak sayılmıştır. Paraya ilişkin borçların icraya konu olabilmesi için bir ilâma ihtiyaç duyulmamasına rağmen, paradan başka borçların icraya konulabilmesi bir ilâma dayanmasını gerektirmektedir. Mahkeme tarafından verilen, kural olarak, nihai mahiyetteki hükmün kural olarak kesinleşmesi aranmamaktadır. Böylelikle elinde paradan başka bir borcu ihtiva eden ilâm ile icra dairesine gelen alacaklı, eğer icra emrinin borçluya tebliğinden itibaren yedi gün içinde alacağına kavuşamazsa; devreye tazyik hapsi, fizikî zor ve fiili haciz müesseseleri girecektir.
Debts arising from legal relations between the parties may not always be a pecuniary debt. For example, debts such as construction of a building, enabling to establish a personal relationship with the child, the guardianship of whom is given to the mother, and father or the return of the jewelry given to the bride and groom in wedding are among these. Such debts set out in Articles from 24 to 31 of Enforcement and Bankruptcy Law No.2004 include delivery of movables, delivery of child and establishing personal relationship with a child, eviction and delivery of immovable property, performance or non-performance of a work, easement rights and judgments related to the vessels. It is not required to have a judgment for debts related to money, however debts other than money debts are not required to be based on a judgment in order to be a subject matter of enforcement. As a rule given by the court, the finalization of a final decree is not required as a rule. In this way, a creditor, who comes to an enforcement office with a judgment containing a debt other than money debt, cannot obtain its receivables within seven days from the notification date of the enforcement order to the debtor, then preventive imprisonment, physical force and actual seizure concerns step in.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/607480
http://hdl.handle.net/11452/10629
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_14.pdf411.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons