Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10626
Title: İnfantil osteopetrozis ve rikets birlikteliği: Olgu sunumu
Other Titles: Association of infantile osteopetrosis and rickets: A case report
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Sancak, Yasemin
Çakır, Deniz
Aygün, F. Deniz
Eren, Erdal
Tarım, Ömer Faruk
Çelebi, Solmaz
Keywords: Osteopetrozis
İnfantil
Rikets
Osteopetrosis
Infant
Rickets
Issue Date: 18-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sancak, Y. vd. (2012). "İnfantil osteopetrozis ve rikets birlikteliği: Olgu sunumu". Güncel Pediatri, 10(1), 40-43.
Abstract: Giriş: Osteopetrozis osteoklast fonksiyonunda yetersizlik sonucu gelişen azalmış kemik rezorpsiyonu ve artmış kemik dansitesi ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Rikets osteopetrozisin nadir görülen bir komplikasyonudur. Bu yazıda sağ kasığında şişlik yakınması ile sağlık kuruluşuna başvuran ve hepatosplenomegali nedeniyle kliniğimize sevk edilen 3 aylık erkek bebekte osteopetrozis ve rikets birlikteliği nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur. Olgu: Sağ kasığında şişlik nedeniyle başvurduğu dış merkezde hepatosplenomegalisi saptanan 3 aylık erkek bebek tetkiklerinde CMV IgM ve CMV Ig G pozitifliği bulunması üzerine konjenital CMV enfeksiyonu ön tanısıyla Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine yönlendirilmişti. Gebeliği süresince takipli anneden sorunsuz olarak doğan olgunun fizik muayenesinde baş kontrolü ve göz takibi yoktu, bilateral horizontal nistagmusu vardı, sistem muayenelerinde 5 cm hepatomegali, 6 cm splenomegali ve sağ kasıkta inguinal herni dışında özellik yoktu. Biyokimyasında Ca: 9,3 mg/dl (8,4- 10,2), P: 2,2 mg/dl (2,3-4,7), ALP: 1139 U/L (40-150) dışında bir özellik yoktu. PA akciğer grafisinde kemik yapıda saptanan hiperintens görüntü nedeniyle çekilen tüm vücut grafilerinde belirgin dansite artışı, kraniyografide ‘space alien’ görüntüsü, vertebra grafisinde sandviç manzarası, kosta uçlarında kostakondral bileşkelerde genişleme olması üzerine osteopetrozis üzerine oturmuş rikets olabileceği düşünüldü. Tartışma: Osteopetrozis ve rikets birlikteliği nadir görülen çelişkili bir durum olmakla birlikte erken tanı ve tedavi ile hastaların yaşam süresi uzamaktadır. Bu nedenle rikets açısından dikkatli olunarak kemik iliği naklinden önce rikets tedavisi verilirse tedavi başarısı artacaktır.
Introduction: Osteopetrosis is a rare disorder of osteoclast function resulting in failure of resorption and increased bone density. Rickets is a paradoxical complication of osteopetrosis. In this article, we report a 3-month old infant, examined because of right inguinal swelling and hepatosplenomegaly who was diagnosed with osteopetrosis and rickets, a rare association. Case: A 3-month old infant was referred to Pediatric Infectious Disease department to rule out congenital CMV infection because of positivity of CMV IgM and CMV Ig G detected during examination for right inguinal swelling and hepatosplenomegaly. Antenatal history of the baby was normal. On physical examination, he did not have head control and eye contact, he had bilateral horizontal nystagmus, a 5-cm hepatomegaly, a 6-cm splenomegaly, and right inguinal hernia. The laboratory evaluation revealed serum Ca of 9.3 mg/dl (8.4-10.2), P of 2.2 mg/dl (2.3-4.7), and ALP of 1139 U/L (40-150). Hyperdense appearence was seen in chest x-ray, and whole radiological skeletal survey revealed diffusely increased bone density, ‘space alien’ sign in craniography, sandwich sign in vertebrae, and enlargement of costocondral junction on chest radiogram. With laboratory and radiologic findings, the patient was diagnosed as osteopetrosis associated with rickets. Conclusion: Association of osteopetrosis and ricets is rare and paradoxical. Early diagnosis and treatment improves patients’ life expectancy. Therefore detection and traetment of rickets before bone marrow transplantation increases success of treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904618
http://hdl.handle.net/11452/10626
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2012 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_8.PDF250.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons