Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10625
Title: Intrathoracic gastric perforation in a child
Other Titles: Bir çocukta toraks içinde mide perforasyonu
Authors: Günaydın, Mithat
Demirel, B. Dilek
Bozkurter, A. Tuğçe
Arıtürk, Ender
Rızalar, Rıza
Bernay, Ferat
Keywords: Hiatus hernia
Paraesophageal hernia
Gastric perforation
Hiatus hernisi
Paraösefageal herni
İntratorasik mide perforasyonu
Issue Date: 23-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günaydın, M. vd. (2012). "Intrathoracic gastric perforation in a child". Güncel Pediatri, 10(1), 36-39.
Abstract: Introduction: Paraesophageal hernia (PEH) is a rare condition in children. The symptomatology of these patients is usually non-specific in the form of repeated attacks of respiratory infection and/or recurrent attacks of vomiting but can also lead to serious complications such as intrathoracic gastric strangulation and perforation. Case Report: A 6-year old girl was referred from a regional hospital for haematemesis and abdominal pain. She had fever and sepsis. Physical examination revealed abdominal tenderness, rebound and failure to thrive. Air-fluid level was seen in the posterior of left hemithorax at the AP and lateral chest radiographs. Thorax CT demonstrated pleural fluid, opacity, volume loss and left lung being pushed to the right of heart. Stomach and splenic flexura were moved to the left hemithorax. At laparatomy, stomach and splenic flexura had passed along the esophageal hiatus toward the chest and fundus of the stomach was perforated within the hernia sac. Greater curvature and fundus of the stomach were necrotic and hernia sac and intraabdominal space was filled with food. Stomach was pulled into the abdomen. Hernia sac was excised and defect was primarly repaired. Necrotic areas of the stomach were debrided. Then, perforation of stomach was repaired and gastrostomy was performed. Control esophagogastroduodenography revealed a 2 cm filling defect at the greater curvature and fundus of stomach due to previous gastric resection. Antireflux medical treatment was successful. Conclusion: PEH may be asymptomatic and encountered incidentally. It has the potential for serious complications such as strangulation and perforation which may present with unusual symptoms and physical findings reflecting the original pathology. Due to the risk of these serious complications, elective surgical repair is necessary after diagnosis.
Giriş: Paraösefageal herni (PÖH), çocuklarda nadir bir durumdur. Bu hastaların belirtileri tekrarlayan göğüs enfeksiyonları ve/veya tekrarlayan kusma ataklarıdır ancak intratorasik gastrik volvulus ve perforasyon gibi ciddi komplikasyonlarla birlikte olabilir. Olgu Sunumu: Altı yaşında kız hasta karın ağrısı ve hematemezden dolayı sevk edilmişti. Ateş ve septik bulguları vardı. Fizik muayenede gelişme geriliği, karında hassasiyet ve rebaund saptandı. Ön arka ve yan akciğer grafisinde sol hemitoraks posteriorunda hava-sıvı seviyesi görüldü. Toraks BT, sol hemitoraksta plevral sıvı, opasite, sol akciğerde hacim kaybı ve kalbin sağa itilmiş olduğunu, mide ve splenik fleksuranın sol hemitoraks içine hareket ettiğini gösterdi. Laparatomide, mide ve splenik fleksuranın ösefagus sol yanından toraks içine girdiği, herni kesesi içinde mide fundusunun perfore olduğu görüldü. Midenin fundus ve büyük kurvaturu nekroze olmuştu kese ve karın içi gıda ile doluydu. Mide karın içine alındı ve herni kesesi eksize edilerek defekt onarıldı. Mide perforasyonunun çevresindeki nekrotik kısımlar çıkarıldı ve perforasyon onarıldı. Ayrıca gastrostomi oluşturuldu. Herhangi bir rotasyon olmadığından dolayı gastropeksi uygulanmadı. Kontrol ÖMD’de mide fundus ve büyük kurvaturunda mide rezeksiyonuna bağlı 2 cm'lik dolma defekti görüldü. Antireflü ilaç tedavisi başarılı oldu. Tartışma: PÖH belirti vermeyebilir ve tesadüfen karşılaşılabilir. Strangulasyon ve perforasyon gibi olası ciddi komplikasyonları vardır ve orijinal patolojiyi yansıtan farklı belirtiler ve fizik bulgularla karşımıza çıkabilir Bu komplikasyonların riski nedeniyle tanıdan sonra elektif cerrahi onarım gereklidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904612
http://hdl.handle.net/11452/10625
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2012 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_7.PDF1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons