Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1062
Title: Said Nursi'ye göre Yahudilik ve Yahudiler
Other Titles: Judaism and Jews according to Said Nursi
Authors: Sayar, Süleyman
Özel, Halil
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Bediüzzaman
Said Nursî
Risâle-i Nûr
İslâm
Diğer dinler
Yahudilik
Yahudiler
Kutsal kitaplar
Bediuzzaman
Said Nursi
Risala-i Nur
Islam
Other religions
Judaism
Jews
Holy books
Issue Date: 27-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özel, H. (2018). Said Nursi'ye göre Yahudilik ve Yahudiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın amacı, son dönem Osmanlı âlimlerinden Said Nursî'nin diğer dinler ve özellikle Yahudilik ile Yahudiler hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaktır. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde Said Nursî'nin hayatı, şahsiyet özellikleri ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde din kavramı hakkındaki genel fikirleri belirlendikten sonra, eserlerinde üzerinde durduğu dinler olan Mecûsîlik, Sâbiîlik, Brahmanizm (Hinduizm), Vesenîlik ile Putperestlik ve Hıristiyanlık üzerine düşünceleri aktarılmıştır. O, sık sık İslâm ve diğer dinleri mukayese etmektedir. Çalışmanın ana konusunu teşkil eden üçüncü bölümde ise öncelikle Yahudilik hakkında çağdaş Dinler Tarihi biliminin verilerine göre Yahudilik dininin tarihi ve inançları üzerinde durulmuştur. Ardından İslâm âlimlerinin Yahudilik hakkındaki düşüncelerine kısaca temas edildikten sonra, Said Nursî'nin Yahudilik üzerine değindiği konulara geçilmiştir. O, bir din olarak Yahudiliğe ve bu dinin mensupları olan Yahudilere bazı Kur'ân âyetleri çerçevesinde değinmektedir. Tefsir ettiği âyetlerin çoğunda orijinal tespitlerde bulunduğu ortaya konmuştur. Diğer konular ise Hz. Peygamber'in diğer kutsal kitaplarda müjdelenmesi ve İsrâiliyyât konusu bağlamındadır. Yahudiler hakkında üzerinde durduğu hususlar ise Yahudilerle ilgili bazı âyet ve hadisleri değerlendirmesi, Yahudi karakteri, Filistin meselesi, Yahudi ve diğer gayrimüslimlerle ilgili bazı soruları cevaplaması, din değiştirme açısından Yahudi-Müslüman kıyaslamaları ve son olarak Deccâl, masonluk ve isimlerini zikrettiği bazı önemli kişilerdir. İlgili konularda çoğu kez geleneğe uygun ifadelerde bulunan Said Nursî'nin, aynı zamanda birçok defa görüldüğü gibi, kendisine özgü fikirlere sahip olduğu göze çarpmaktadır.
The aim of the study is to reveal Said Nursi, one of the late Ottoman scholars, about other religions, and especially Judaism and Jews. In the first part of the three-part work, information about Said Nursi's life, personalities and works was given. In the second part, after the general ideas about the concept of religion have been determined, his thoughts on the religions which he has mentioned in his works have been conveyed to Zoroastrianism, Mandeanism, Brahmanism (Hinduism), Vesenism and paganism and Christianity. He often compares Islam and other religions. The third chapter, which constitutes the main topic of the study, focuses on the history and beliefs of the religion of Judaism according to the contemporary History of Religions about Judaism. Then, after briefly touching upon the thoughts of the Islamic scholars about Judaism, Said Nursi moved on to the topics on Judaism. He refers to Judaism as a religion and members of this religion in the context of certain Qur'anic verses. Most of the verses he has interpreted reveal that they are in original identifications. Other topics are It is in the context of the Hz. Prophet's good news in other holy books and the subject of Israiliyyat. Some of the important things that Jews are talking about are the evaluation of some verses and hadiths about Jews, Jewish characters, the Palestinian question, answering some questions about Jewish and other non-Muslims, Jewish-Muslim comparisons in terms of religion change and finally the Dajjal, Freemasonry and their names. Said Nursi, who has often expressions of relevance in the related issues, has the idea that he has his own unique ideas, as he has seen many times at the same time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1062
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523874.pdf2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons