Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10616
Title: Kalite maliyetlerinin ölçümü ve bir şirkette uygulanması
Other Titles: Measuring of cost of quality and a case study in a firm
Authors: Kaygusuz, Sait
Korkmaz, Gülşah
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Kalite
Toplam kalite yönetimi
Kalite maliyetleri
Gizli fabrika
Yalın üretim
Altı sigma
Quality
Total quality management
Quality cost
Hidden factory
Lean production
Six sigma
Issue Date: 18-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, G. (2016). Kalite maliyetlerinin ölçümü ve bir şirkette uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kalite, günümüz işletme anlayışında ürün ve hizmetlerin başarısını belirleyen en önemli kriter olarak görülmektedir. Ancak globalleşmenin etkisi ile işletmeler yoğun bir rekabet yarışına girmektedir ve böyle bir ortamda rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmelerin ürün ve hizmet kalitesini arttırırken, maliyetlerini azaltmaları gerekmektedir. Bu nedenle kaliteye önem veren işletmeler başarı sağlayabilmek için toplam kalite yönetimi kültürünü benimsemelidirler. Kalite maliyetleri, işletme politikalarının belirlenmesinde ve yönetimin stratejik kararlar almasında en önemli araçtır. Bu yüzden işletme yönetiminin kalitedeki gelişmeyi görmesi ve kalite maliyetlerine yönelik bilgileri elde edebilmesi için bu maliyetlerin raporlanması gerekmektedir. Dolayısıyla işletme içinde kalite maliyetlerinin tespit edilmesi, raporlanması ve analiz edilmesine yönelik etkin bir kalite maliyet sisteminin varlığı oldukça önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızda kalite maliyetlerinin ölçümü üzerine araştırma yapılmıştır ve öncelikle kalite ve toplam kalite yönetimi konularına değinilmiş, kalite maliyetlerinin sınıflandırılması, ölçülmesi ve analizi başlıkları ayrıntılarıyla ele alınmıştır ve sonrasında bu doğrultuda bir üretim işletmesinde uygulama çalışması yapılmıştır.
Quality is visible, as the most important criteria demonstrative the success of product and services. But, firms are in for an intensive rivalry race with globalism effect and firms that would like to have competition advantage have to reduce to cost of production and to increase the quality of goods and services in such an environment. Therefore, firms that giving importance to the quality to ensure success should adopt to total quality management culture. Quality costs are the most important tool, in determinig firm's policy and taking strategical decisions of management. Therefore, these costs have to report to see development in quality and to obtain for cost of quality information of firm's management. Because of, it is important presence of an active cost of quality system to determine, report and analyze of quality costs in firm. In accordance with this information in our study, measuring cost of quality is researched and firstly quality and total quality management subjects are touched upon, classification of quality costs, measurement and analysis are explained with details and then accordingly an application study is carried out on production firm.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10616
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445192.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons