Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10615
Başlık: Aile işletmelerinde aile üyesi olmayan çalışanların iş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi üzerine bir araştırma
Diğer Başlıklar: A study on impacts of job satisfaction on organizational commitment of non-family member employees working in family companies
Yazarlar: Eryılmaz, Mehmet
Birgül, Bahar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Örgütsel bağlılık
İş tatmini
Organizational commitment
Job satisfaction
Yayın Tarihi: 19-Tem-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Birgül, B. (2016). Aile işletmelerinde aile üyesi olmayan çalışanların iş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmanın amacı, aile üyesi olmayan çalışanların iş tatmini ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bursa ili Nilüfer ilçesi örgüt örnekleminde görev yapan çalışanların görüşlerine göre çalışanların iş tatmini ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada, çalışanların iş tatmini bağımlı değişken, örgütsel bağlılıkları ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanların demografik bilgileri; ikinci bölümde örgütsel bağlılık ölçeği; üçüncü bölümde ise iş tatmini ölçeği kullanılarak bilgiler toplanmıştır. Örneklemi Bursa ilinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, ana sanayi ve yan sanayi aile işletmeleri mensubu olan şirketlerde görev alan ve basit tesadüfî örneklem yöntemiyle seçilen aile işletmesi üyesi olmayan 151 çalışan oluşturmaktadır. Bulgulara göre, çalışanların iş tatminleri ile örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür.
The purpose of this study is to search the relationship between job satisfaction and organizational commitment of the non-family member employees. The relationship between job satisfaction and organizational commitment of non-family member employees is studied according to the view of employees working at Bursa Province, Nilüfer District organization sample. In this study, job satisfaction of employees is considered as dependent variable and their organizational commitment is considered as independent variables. The questionnaire used in the study consists of three sections. The necessary information is collected by using, personal information of the employees in the first section, organizational commitment scale in second section and job satisfaction scale in third section. 151 non-family employees group working in a family factories which take part in automotive sector main and side part industries at Bursa forms up the sample. According to findings, it is observed that there is significant difference between job satisfaction of employees and organizational commitment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10615
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
445191.pdf3.31 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons