Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10607
Title: Süt sığırcılığında kullanılan TMR rasyonlarına fibrolitik enzim katkısının kuru madde tüketimi, süt verimi ve bileşimi ile bazı rumen parametrelerine etkisi
Other Titles: Additional fibrolytic enzym effects on dry matter intake, milk production and composition and some rumen parameters to TMR for dairy cows
Authors: Ak, İbrahim
Bölüktepe, Selçuk
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Fibrolitik enzim
Süt ineği
Süt verimi ve kompozisyonu
Fibrolytic enzyme
Dairy cow
Milk yield and composition
Issue Date: 16-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bölüktepe, S. (2017). Süt sığırcılığında kullanılan TMR rasyonlarına fibrolitik enzim katkısının kuru madde tüketimi, süt verimi ve bileşimi ile bazı rumen parametrelerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma süt sığırcılığında kullanılan Toplam Miks Rasyon (TMR) rasyonlarına fibrolitik enzim katkısının kuru madde tüketimi, süt verimi ve bileşimi ile bazı rumen parametrelerine etkilerini belirlemek anacıyla yapılmıştır. Etkiler 4x4 Latin kare deneme deseninde 4 Holstein ırkı inekle belirlenmiştir. İnekler 4 farklı TMR' ile beslenmişlerdir: 1.Gurup: TMR (Kontrol), 2.Gurup: TMR + 10 g enzim /gün/baş düzeyinde enzim eklenen grup, 3.Gurup: TMR + 20 g enzim /gün/baş düzeyinde enzim eklenen grup ve 4.Gurup: TMR + 30 g enzim /gün/baş düzeyinde enzim eklenen grup. Araştırma sonucunda grupların TMR ve kuru madde tüketimleri sırasıyla;19.245, 21.581, 23.687, 25.683 kg/gün/baş ve 9.869, 11.148, 12.414, 12.621 kg/gün/baş olarak belirlenmiş olup, dönemler arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Diğer taraftan araştırmada ineklerin günlük ortalama süt verimleri sırasıyla; 25.041, 26.232, 26.762, 27.237 kg/gün/baş olarak belirlenmiş ve dönemler ve enzim düzeyleri arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). TMR' lara eklenen enzim düzeyi arttıkça rumen propiyonik asit miktarı kontrol gurubuna göre artış eğilimi göstermiş, 0, 10, 20 ve 30 g/gün/baş enzim düzeyi için sırasıyla; 24.975, 27.685, 28.320 ve 29.400 mmol/L olarak belirlenmiş ve istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Araştırma sonucunda laktasyondaki süt sığırlarının rasyonlarına fibrolitik enzim eklenmesinin yem ve kuru madde tüketimi, süt verimi ve kompozisyonu ve bazı rumen parametreleri üzerine olumlu bir etkisi olduğu söylenebilir.
This study was carried out to determine the effects of dietary fibrolytic enzymes supplementation to Topalm Mix Ration (TMR) diets of lactating cows on dry matter intake, milk yield and composition and some rumen parameters. The effeccts were evaluated using 4 muliparous lactating Holstein Cows in 4x4 Latin-square desing . The cows were fed in 4 different diets; 1. Group: TMR (Control), 2. Group: TMR+10 g enzyme/day/head added diets, 3. Group: TMR+20 g enzyme/day/head added diets, 4. Group: TMR+30 g enzyme/day/head added diets. As a result of this research it was determined that TMR and dry matter intake were determined statistically significant for periods and respectively; 19.245, 21.581, 23.687, 25.683 kg/day/cows (P<0.01) and 9.869, 11.148, 12.414, 12.621 kg/day/head (P<0.05). On the other hand daily milk yield of cows were founded statistically significant for periods and increased level of enzyme respectively; 25.041, 26.232, 26.762, 27.237 kg/day/head and 25,112, 26.103, 26.895, 27.162 kg/day/head (P<0.05). In addition, while increasing additional level of enzyme as an 0, 10, 20, 30 g/day/head increased amount of propionic acid in rumen liquid respectively; 24.975, 27.685, 28.320 and 29.400 mmol/L and determined statistically significant (P<0.05). As a resul of this experiment, additional fibrolytic enzymes have potential positive effects on dry matter intake, milk yield, composition and some rumen parameters to lactating dairy cows.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10607
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470583.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons