Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10603
Başlık: Reenfeksiyon tüberkülozlu ve tüberküloz plörezili olgularda lenfosit grub ve alt grublarının araştırılması
Yazarlar: Akkaya, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Lenfositler
Lymphocytes
Plevral efüzyon
Pleural effusion
Tüberküloz
Tuberculosis
Tüberküloz-plevral
Tuberculosis-pleural
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akkaya, A. (1991). Reenfeksiyon tüberkülozlu ve tüberküloz plörezili olgularda lenfosit grub ve alt grublarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Çalışmamız klinik, radyoloji ve bakteriyolojik alarak reenfeksiyon tüberkülozu (yetişkin tip, post-primer) tanısı olan 12 olgu,, klinik, radyolojik, histopatolojik tüberküloz plörezi tanısı alan 10 olgu ve 10 normal sağlıklı kontrol grubundan oluşan, toplam 32 olgu üzerinde gerçekleştirildi. Tüberkülozlu olgularda bunun dışında ek bir patoloji saptanmadı. Kontrol grubunun tüm tetkikleri normal sınırlardaydı. Reenfeksiyon tüberküiozlu olgularımızın tümünde balgamda A.A.R.B. pozitifti. Tüberküloz plörezi olguların plevra sıvılarında herhangi bir ajan patojen tespit edilmedi, tanıları plevra biopsisiyle kesin olarak konuldu. Çalışmamızda lenfositlerin grub ve ait grublarının incelenmesinde immun fluoresans veren monoklonal antikoiar kullanıldı, hazırlanan preparatiar immun flouresan mikroskopta değerlendirildi. Tüberkülozlu olgularda pievra sıvısında daha belirgin olmak üzere, periferik kan ve pievra sıvısında total lenfosit sayısı kontrol grubuna göre arttığı gösterildi. Töberkülozlu olguların periferik kanında B lenfositlerin ve T süpresör-sitotnksik lenfositlerin arttığı gözlendi, pievra sıvısında ise belirgin olarak azaldığı tespit edildi. Tüberkülozlu olgularda T helper-indüktör lenfositler (COT) perifarik kanda azalmakta, pievra sıvısında (lezyon bölgesinde) yoğunlaşmakta olduğu saptandı. Yetişkin tip tüberkülozda T beiper/T süpresör (COT/CD) oranı periferik kanda (art. 1.375; P<0.001), tüberküloz piöre-ide periferik kanda (ort. 1.455) olarak bulundu, kontrol grubuna göre (ort. 1.707) düşük değerlerde oldukları saptandı. Tüberküloz piörezide pievra sıvısında (CDf/CD) oranı (ort. 2.591) olarak tesbit edildi. Bu değer kontrol grubuna (1,707) ve tüberkülozlu olguların periferik kan değerlerine göre belirgin bir anlam ifade ederek yüksekti (P < 0.001 ;<0. 001 ; <0.0D1). Tüberküloz hastalığında lezyon bölgesindeki immun cevap ta T helper- indüktör lenfositlerin çok önemli bir rol oynadığı sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10603
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
013488.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.45 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons