Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10593
Title: Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne 2007-2010 yılları arasında kene yapışması şikayeti ile başvuran olguların araştırılması
Other Titles: Investigation of the cases presenting to Manisa Moris Şinasi Children’s Hospital with a tick bite between 2007 and 2010
Authors: İnceboz, Tonay
Demirel, Mete
Över, Leyla
Keywords: Kene
Çocukluk çağı
Kene yapışması
Manisa
Tick
Childhood
Tick bite
Issue Date: 25-Nov-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnceboz, T. vd. (2011). "Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne 2007-2010 yılları arasında kene yapışması şikayeti ile başvuran olguların araştırılması". Güncel Pediatri, 9(3), 116-121.
Abstract: Giriş: Bu çalışmanın amacı; Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne kene ve kene yapışması yakınması ile gelen hastalarda kene tür tayinlerinin yapılması, yıllara, aylara göre dağılımının araştırılması ve olgulara ait özelliklerin saptanması hakkında bilgi edinmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada; Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne 08.01.2007- 31.12.2010 tarihleri arasında kene yapışması yakınması ile başvuran 0-16 yaş grubu olgular hem hem retrospektif, hem de prospektif olarak araştırılmıştır. Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne başvuran farklı bölümlerden 433 kişiye ulaşılmıştır. Tüm olguların fizik muayeneleri yapılmıştır. Örnekler alkol ve gliserinli solüsyon içinde tüpte saklanmıştır. Bütün örnekler mikroskopta incelenmiştir. Olguların demografik özellikleri, kene yapışmasına bağlı bulguları, kene ile bulaşan hastalıkları düşündürebilecek verilerin yanında, çıkarılan kenelerin türleri ve diğer özellikleri ile ilgili olarak yerleşim alanlarındaki kene faunası araştırıldı. Bulgular: Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne kene yapışması yakınması ile 433 olgu başvurmuştur. Bu olguların 182 (%42)’si kız, 251 (%58)’si erkektir. Kene yapışması olduğu şüpheli 433 olgudan 285 (%65,8)’sinde çeşitli ektoparazitler mikroskopta incelenmiştir. İnsanı en sık Hyalomma soyuna ait kenelerin yapıştığı (%54) ve bunların en sık nimf evresinde oldukları görülmüştür. Kene yapışması şüphesi ile gelen 433 olgunun 68'i 0-1 yaş arası (%15,7), 207 si 2-5 yaş arası (%47,8), 124'ü 6-10 yaş arası (%28,6), 34'ü 11-16 yaş arası (%7,9)’dır. Olgular bütün yıllarda en sık olarak Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında saptanmıştır. Olgularda kene yapışmasına bağlı sistemik bulgular saptanmamış olup Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı da gelişmemiştir. Sonuç: Çocuklar kene yapışması ve kene kaynaklı hastalıklar açısından risk altındadır ve bu nedenle özellikle yaz aylarında dikkatli olunmalıdır.
Introduction: The purpose of this study was to investigate the cases with a tick bite in Moris Sinasi Children’s Hospital between January 2007 and December 2010. We aimed to retrospectively determine the types of the tick, distribution of the cases according to months and years and personal characteristics of the cases. Materials and Methods: Total number of cases with tick bite in this period was 433. All withdrawn samples were put into alcohol and glycerine and examined under the light microscope. Demographic characteristics including residential areas of the patients, symptoms related to tick borne diseases of the patients and species and other characteristics of ticks removed from the subjects were investigated. Results: Of all 433 children, 182 (42%) were female and 251 (58%), male. In 285 (65.8%) of 433 tick bite suspected samples, various ectoparasites were detected microscopically. Removed ticks were classified in five genera. The overwhelmingly dominant genera were Hyalomma nymph and it comprised 54% of the collected samples. In terms of ages of children with tick bite suspected samples, 68 (15.7%) were 0-1 year old and accordingly 207 (47.8%) were 2-5 years old, 124 (28.6%) were 6-10 years old and 34 (7.9%) were 11-16 years old. Conclusion: Children are at risk for tick bites and tick-borne diseases, and therefore attention should be given, especially during the summer months.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904664
http://hdl.handle.net/11452/10593
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_3_3.PDF579.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons