Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10592
Title: Tekrarlayan febril konvülziyonlu çocuklarda serum selenyum düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of serum selenium levels in children with recurrent febril convulsions
Authors: Berk, Erhan
Kaya, Ali
Deveci, Köksal
Güven, Ahmet Sami
Demir, Mevlüt
Güneş, Hatice
Gültekin, Asım
İçağasıoğlu, Füsun Dilara
Keywords: Febril konvülziyon
Selenyum
Antioksidan sistem
Febrile seizures
Selenium
Antioxidant system
Issue Date: 2-Nov-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Berk, E. vd. (2011). "Tekrarlayan febril konvülziyonlu çocuklarda serum selenyum düzeylerinin değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 9(3), 110-115.
Abstract: Giriş: Febril konvülziyon (FK), altı ay beş yaş arası çocuklarda merkezi sinir sistemi (MSS) enfeksiyonu, elektrolit dengesizliği, MSS’ni doğrudan etkileyen hastalıklar ve afebril konvülziyon öyküsü olmaksızın nörolojik olarak sağlıklı çocuklarda görülen ateşle birlikte ortaya çıkan konvülziyonlar olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda tekrarlayan FK geçiren hastalardaki serum selenyum düzeylerini belirleyerek, tekrarlayan FK ile ilişkisini tespit etmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Tekrarlayan febril konvülziyon tanısı konan 61 çocuk olgu çalışmaya alındı. Aynı tarihler arasında pediatri polikliniğine rutin takip için başvuran ateş ve konvülziyon öyküsü olmayan 54 sağlıklı çocuk kontrol gurubu olarak seçildi. Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların serumlarında atomik absorbsiyon spektrometri cihazında hidrür oluşturma yöntemi ile serum selenyum düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Tekrarlayan FK olgularında ortalama serum selenyum düzeyi 67,10±8,87 μg/L, kontrol grubunda 81,99±13,13 μg/L olarak saptandı. Serum selenyum düzeyinin tekrarlayan FK olgularında kontrol olgularına göre daha düşük olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Sonuç: Tekrarlayan FK’lu olgularda serum selenyum düzeylerinin düşük bulunması, bu eksikliğin nöbetleri başlatabileceğini veya nöbetlerin tekrarlamasına neden olabileceğini düşündürmektedir. Ancak daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.
Introduction: The febrile convulsion (FC) occurs in neurologically normal children aged between six months and five years and it is defined as convulsions occurred during fever and in the absence of central nervous system (CNS) infection, electrolyte imbalance, diseases affecting directly CNS, and history of afebrile convulsion. The aims of this study were to determine the serum levels of selenium in patients with recurrent FC and to compare them with those of healthy children. Materials and Methods: The study included 61 pediatric patients diagnosed with recurrent FC. At the same session, 54 healthy children who admitted to our pediatric clinic for routine controls without history of fever and convulsion, are assigned as control group. The serum level of selenium was measured by atomic absorption spectrometric method (hydride technique). Results: Mean level of selenium was determined as 67.10±8.87 μg/L in patients and 81.99±13.13 μg/L in control group; the difference was statistically significant (p<0.05). Discussion: The lower serum levels of selenium in patients with recurrent FC may be the cause of triggering of convulsion or may contribute to its recurrence. Further studies are necessary to clarify this relationship.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904656
http://hdl.handle.net/11452/10592
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_3_2.PDF445.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons