Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10591
Title: Kabızlık nedeniyle hastaneye başvuran çocukların özellikleri
Other Titles: Characteristics of children admitted to hospital for constipation
Authors: Savaşer, Sevim
Kurt, Ayşe Sonay
Mutlu, Birsen
Filiz, Gülseven
Aydoğar, Nurhayat
Keywords: Kabızlık
Çocuk
Hemşirelik
Constipation
Child
Nursing
Issue Date: 17-Nov-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Savaşer, S. vd. (2011). "Kabızlık nedeniyle hastaneye başvuran çocukların özellikleri". Güncel Pediatri, 9(3), 103-109.
Abstract: Giriş: Bu çalışmanın amacı kabızlık sorunu yaşayan çocukların sosyo-demografik özelliklerini, ailelere göre kabızlık nedenlerini ve ailelerin konstipasyon sorununu çözmek için yaptıkları uygulamaları belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma evrenini 1 Haziran 2009-30 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul ilindeki bir üniversite hastanesinin çocuk cerrahisi polikliniğinden fonksiyonel kabızlık sorunu tanısı ile izlenen 1-16 yaş arasındaki çocuklar oluşturdu. Belirtilen tarihlerde çalışmaya katılmayı kabul eden 146 çocuk ve ailesi örnekleme alındı. Tanımlayıcı-kesitsel olarak gerçekleştirilen çalışmanın verileri soru formu ile elde edildi ve bilgisayar ortamında uygun istatistiksel analizler ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların yaklaşık yarısı 1-3 yaş grubunda ve kız idi. Annelerin ifadelerine göre yaklaşık yarısı çocuklarının bir yaşından önce katı gıdaya geçiş döneminde kabızlık sorununun başladığı, tüm çocukların çoğunluğunun karın ağrısı, karında şişkinlik, dışkı tutma, dışkılama sırasında korku endişe duyma, sert/ağrılı dışkılama, dışkı hacminde artış ve rektumda fekal tıkaç sorunlarını yaşadığı, yaş gruplarına göre farklılık göstermekle birlikte çocuklarına en çok zeytinyağı ve meyve suyu içirdikleri saptandı. Tüm yaş grubunda ailelerin çocuklarının kabızlık sorunundan benzer oranlarda etkilendiği, kardeş ilişkilerinin etkilenmediği belirlendi. Sonuç: Kabızlık için risk faktörleri 4 yaşından küçük olma, 6 aydan önce ek/katı gıdaya başlama, okula başlama, aile bireylerinde kabızlık yakınmasının olması ve dışkı yaparken korku, endişe yaşama, yaşanan korku nedeniyle dışkı tutmaya bağlı karın ağrısı, karında şişkinlik, sert ve ağrılı dışkılama gibi yakınmaların ortaya çıkması olarak belirlendi.
Introduction: The aim of this study was to determine the sociodemographic characteristics of children with constipation, the causes of constipations in these children and the common practices of the parents to solve the problem of constipation. Materials and Methods: The population of the study was comprised of children aged 1 to 16 years followed with the diagnosis of functional constipation in the outpatient clinics of pediatric surgery at a university hospital in Istanbul between 1 June 2009-1 June 2010. A total of 146 children and their parents who agreed to participate in the study were included. The data of this descriptive cross-sectional study were obtained by using a questionnaire which was evaluated by appropriate statistical analysis. Results: About half of the children in the study were between 1-3 years old and females. We detected that in approximately half of the children constipation problem began during transition period from solid foods before age 1. The majority of children experienced abdominal pain, bloating, stool retention, fear and anxiety during bowel movements, hard/painful defecation, increased stool volume and fecal mass; and that though it varied according to age groups, most of the children drank olive oil and fruit juice to overcome constipation. Families of children in all age groups affected in similar proportions by constipation problem and this problem did not affect sibling relations. Discussion: Risk factors for constipation were found to be under 4 years of age, starting additional/solid foods before 6 months, starting school, having family members with constipation, feeling fear and anxiety during defecation and having symptoms arising from stool retention such as abdominal pain, abdominal bloating, and hard and painful defecation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904645
http://hdl.handle.net/11452/10591
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_3_1.PDF521.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons