Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10587
Title: Kent parkları kavramı ve Bursa kent parklarında kullanıcı memnuniyetinin irdelenmesi
Other Titles: The concept of urban parks and determining the user satisfaction in urban parks of Bursa
Authors: Zencirkıran, Murat
Karlıer, Gamze
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Kentsel yeşil alan
Kent parkı
Bursa kent parkları
Bursa
Urban green areas
Urban park
Bursa city parks
Issue Date: 3-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karlıer, G. (2017). Kent parkları kavramı ve Bursa kent parklarında kullanıcı memnuniyetinin irdelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ekolojik olarak önemli olan "kent parkları" bir şehrin estetik ve mimari formunun güçlü bir parçası olarak, insanlara doğayla baş başa kalma fırsatı sunmalarının yanı sıra, oyun oynama, paten kayma, yürüyüş yapma gibi fiziksel aktivitelere, sanat ve topluluk faaliyetleri gibi kültürel aktivitelere, diğer insanlar ile vakit geçirmek gibi sosyal aktivitelere katılmalarına olanak tanırlar, böylece insanların doğal ve sosyal çevre ile iletişim sağlamalarına yardımcı olurlar. Bu araştırmada, Bursa ilinde yer alan dört kent parkı ( Hüdavendigar Kent Parkı, Merinos Kent Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Soğanlı Botanik Parkı ) çalışma materyali olarak belirlenmiştir. Bu kent parklarında kullanıcı memnuniyetinin irdelenmesi amacıyla kullanıcılar ile belirlenen başlıklar altında ( kullanıcıların sosyo-ekonomik yapısı, alan kullanımları, donatsal ve bitkisel elemanlar, kullanıcı memnuniyeti ) çeşitli soruları içeren anket uygulaması yapılmıştır. Kullanıcılara yöneltilen sorulardan elde edilen anket verileri değerlendirilmiştir. Anket verileri üzerine SPSS (Statistical Package Program for Social Sciences ) programı içerisinde yer alan frekans dağılımı, Crosstab, Khi-Kare vb. istatistik analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kullanıcıların sosyo-ekonomik yapısı ile kent parklarının kullanımı ve memnuniyet durumları arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Bursa kentinde en çok tercih edilen kent parkının Soğanlı Botanik Parkı olduğu görülürken, kullanıcıların kent parklarında en çok gezme-dinlenme amacıyla bulundukları tespit edilmiştir. Kullanıcıların kent parklarından memnuniyetlerinin yüksek olduğu görülürken, engellilere yönelik yeterli düzenlemelerin bulunmaması en büyük eksiklik olarak tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda mevcut kent parklarının revizyonları ile kent parklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımlarına yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.
As an important part of the aesthetic and architectural form of a city Ecologically important "Urban Parks" provide people opportunities to physical activities like playing games, roller skating and hiking; cultural activities like art and community activities;social activities like spending time together, as well as giving an opportunity to people being together with nature.Thus helping people communicate with nature and social environment. In this thesis four parks ( Hüdavendigar Kent Parkı, Merinos Kent Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Soğanlı Botanik Parkı ) in Bursa province are determined as study materials. User satisfaction surveys with various questions under predetermined headings ( socio-economic status of users, equipments and plant materials, user satisfaction ) were made in urban parks. Survey data collected from questions addressed to users is evaluated. Statistical analyses frequency distribution, Crosstab, Chi-square etc. within SPSS (Statistical Package Program for Social Sciences ) program are carried on survey data. According to survey results, use of parks and user saticfaction greatly varies by socio-economical status of users. Soğanlı Botanik Parkı is observed as the most preferred urban park in Bursa province and it was found that the users were most likely to visit for walking-resting. It is observed that user satisfaction is high and the lack of disability-oriented arrangements is observed as the greatest deficiency. As the study findings, solution propossals for effective and sustainable use of urban parks and revisions for present parks were developped.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10587
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470579.pdf4.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons