Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10574
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaraoğlu, Nazan-
dc.contributor.authorPekcan, Sevgi-
dc.contributor.authorSoner, Burak Cem-
dc.contributor.authorŞeker, Muzaffer-
dc.contributor.authorÖrs, Rahmi-
dc.date.accessioned2020-05-08T23:28:14Z-
dc.date.available2020-05-08T23:28:14Z-
dc.date.issued2011-05-10-
dc.identifier.citationKaraoğlu, N. vd. (2011). "Probleme dayalı öğrenim senaryosunun üçüncü sınıf öğrencilerinin çocukluk çağı zehirlenmeleri ile ilgili bilgisine etkisi". Güncel Pediatri, 9(2), 68-74.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904759-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10574-
dc.description.abstractGiriş: Öğrencilerin klasik eğitimle aldıkları temel tıp bilimleri bilgilerini klinik yıllara ve klinik pratiğe taşıyamadıkları ve probleme dayalı öğrenimin (PDÖ) bu eksiği kapatabileceği ifade edilmektedir. Teorik farmakoloji eğitimini tamamlamış olan üçüncü sınıf öğrencilerinin çocukluk çağı zehirlenmeleri hakkındaki bilgi düzeylerinin hazırlanmış PDÖ senaryosu ile ölçülmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2009-2010 akademik yılının 2. yarıyılı ortasında 2. PDÖ senaryosu olarak uygulanan bir çocukluk çağı zehirlenme olgusu öncesinde ve sonrasında araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen PDÖ gruplarına isimsiz ve gönüllülük temelinde uygulandı. Demografik bilgiler, zehirlenme vakası karşısında tutumlarını ve bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik açıkkapalı uçlu sorular ile öncelik sıralaması yapma şeklindeki ifadelerden oluşan anket formunun değerlendirilmesinde sayılar, yüzdeler ki-kare ve Student-t testi kullanıldı. Bulgular: Çalışma grubunda, ön testte 89 öğrenci, son testte 96 öğrenci yer aldı. Refik Saydam Hıfzıssıhha Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) verilerine göre çok sık zehirlenme başvurusu yapılan maddelerden oluşturulan listeye verilen yanıtlarda örneğin; losyon, banyo köpüğü, kozmetikler, suluboya ve kalaminli losyonlar gibi öğrencilerin ön testte toksik dedikleri maddeler son teste anlamlı olarak doğru cevaplanmıştı (p<0,05). Toksik oldukları halde öğrenciler tarafından ön testte nontoksik olarak işaretlenen örneğin anti-depresanlar, kalsiyum kanal blokerleri, oral antidiyabetikler gibi pratikte çok sık kullanılan ilaçlar ile ilgili bilgilerde de doğru cevap sayısı anlamlı olarak artmıştı (p<0,05). Bu 40 madde için ön testte ortalama doğru bilgi puanı 17,52±5,82 iken son testte 27,89±8,79’a yükselmiştir (p<0,001). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları teorik olarak farmakoloji bilgisi almış öğrencilere uygulanan PDÖ senaryosunun çocukluk çağı zehirlenme vakaları açısından öğrencilerde bilgi artışına sebep olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.description.sponsorshipIntroduction: It is stated that students cannot carry their knowledge on basic medical sciences that they gained with classical education to clinical classes and clinical practice and problem based learning (PBL) can compensate this drawback. It was aimed to evaluate the effect of PBL scenario written on this topic on level of knowledge about childhood poisoning of third class students who completed the most of theoretical pharmacology education. Materials and Method: A questionnaire form prepared by researchers was applied to randomly chosen PBL groups without writing names and on the basis of voluntariness before and after a case of childhood poisoning which was applied as the second PBL scenario in the second midterm of 2009-2010 academic years. Numbers, percentages, chisquare and student’s t-test were used for evaluation of the questionnaire form comprised of demographic data, open-closed ended questions for measuring attitudes and level of knowledge against case of poisoning and statements as making a priority ranking. Results: In the study group, 89 students took part in pre-test and 96 students took part in post-test. In the answers to the list including the substances that are the most common causes of admission according to data of Refik Saydam National Poison Center (e.g. lotion, bath foam, cosmetics, water color and calamine lotions), the substances that the students stated to be toxic in pre-test were answered correctly in the post-test (p<0.05). Number of correct answers increased significantly for knowledge about commonly used drugs in clinical practice like anti-depressants, calcium canal blockers, oral antidiabetics that were marked as non-toxic by the students although they are toxic (p<0.05). While mean knowledge score for these 40 items was 17.52±5.82 in pre-test, it increased to 27.89±8.79 in post-test (p<0.001). Conclusion: Results of this study indicate that PBL scenario applied to the students who learned pharmacology theoretically led increase of knowledge in terms of childhood poisoning.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectZehirlenmetr_TR
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectProbleme dayalı öğrenmetr_TR
dc.subjectÖğrencilertr_TR
dc.subjectTıptr_TR
dc.subjectPoisoningen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectProblem-based learningen_US
dc.subjectStudentsen_US
dc.subjectMedicalen_US
dc.titleProbleme dayalı öğrenim senaryosunun üçüncü sınıf öğrencilerinin çocukluk çağı zehirlenmeleri ile ilgili bilgisine etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect of problem based learning scenario on knowledge of third class students about childhood poisoningen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage68tr_TR
dc.identifier.endpage74tr_TR
dc.identifier.volume9tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_4.PDF68.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons