Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10574
Title: Probleme dayalı öğrenim senaryosunun üçüncü sınıf öğrencilerinin çocukluk çağı zehirlenmeleri ile ilgili bilgisine etkisi
Other Titles: Effect of problem based learning scenario on knowledge of third class students about childhood poisoning
Authors: Karaoğlu, Nazan
Pekcan, Sevgi
Soner, Burak Cem
Şeker, Muzaffer
Örs, Rahmi
Keywords: Zehirlenme
Çocuk
Probleme dayalı öğrenme
Öğrenciler
Tıp
Poisoning
Child
Problem-based learning
Students
Medical
Issue Date: 10-May-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaoğlu, N. vd. (2011). "Probleme dayalı öğrenim senaryosunun üçüncü sınıf öğrencilerinin çocukluk çağı zehirlenmeleri ile ilgili bilgisine etkisi". Güncel Pediatri, 9(2), 68-74.
Abstract: Giriş: Öğrencilerin klasik eğitimle aldıkları temel tıp bilimleri bilgilerini klinik yıllara ve klinik pratiğe taşıyamadıkları ve probleme dayalı öğrenimin (PDÖ) bu eksiği kapatabileceği ifade edilmektedir. Teorik farmakoloji eğitimini tamamlamış olan üçüncü sınıf öğrencilerinin çocukluk çağı zehirlenmeleri hakkındaki bilgi düzeylerinin hazırlanmış PDÖ senaryosu ile ölçülmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2009-2010 akademik yılının 2. yarıyılı ortasında 2. PDÖ senaryosu olarak uygulanan bir çocukluk çağı zehirlenme olgusu öncesinde ve sonrasında araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen PDÖ gruplarına isimsiz ve gönüllülük temelinde uygulandı. Demografik bilgiler, zehirlenme vakası karşısında tutumlarını ve bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik açıkkapalı uçlu sorular ile öncelik sıralaması yapma şeklindeki ifadelerden oluşan anket formunun değerlendirilmesinde sayılar, yüzdeler ki-kare ve Student-t testi kullanıldı. Bulgular: Çalışma grubunda, ön testte 89 öğrenci, son testte 96 öğrenci yer aldı. Refik Saydam Hıfzıssıhha Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) verilerine göre çok sık zehirlenme başvurusu yapılan maddelerden oluşturulan listeye verilen yanıtlarda örneğin; losyon, banyo köpüğü, kozmetikler, suluboya ve kalaminli losyonlar gibi öğrencilerin ön testte toksik dedikleri maddeler son teste anlamlı olarak doğru cevaplanmıştı (p<0,05). Toksik oldukları halde öğrenciler tarafından ön testte nontoksik olarak işaretlenen örneğin anti-depresanlar, kalsiyum kanal blokerleri, oral antidiyabetikler gibi pratikte çok sık kullanılan ilaçlar ile ilgili bilgilerde de doğru cevap sayısı anlamlı olarak artmıştı (p<0,05). Bu 40 madde için ön testte ortalama doğru bilgi puanı 17,52±5,82 iken son testte 27,89±8,79’a yükselmiştir (p<0,001). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları teorik olarak farmakoloji bilgisi almış öğrencilere uygulanan PDÖ senaryosunun çocukluk çağı zehirlenme vakaları açısından öğrencilerde bilgi artışına sebep olduğunu göstermektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904759
http://hdl.handle.net/11452/10574
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_4.PDF68.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons