Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10571
Title: Çocuklarda pandemik 2009 influenza A (H1N1) enfeksiyonu
Other Titles: Pandemic 2009 influenza A (H1N1) infection in children
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı.
Çakır, Deniz
Çelebi, Solmaz
Hacımustafaoğlu, Mustafa
Salı, Enes
Özgür, Taner
Keywords: Pandemik 2009 influenza A
Çocukluk çağı
Pnömoni
Pandemic 2009 influenza A
Childhood
Pneumonia
Issue Date: 12-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakır, D. vd. (2011). "Çocuklarda pandemik 2009 influenza A (H1N1) enfeksiyonu". Güncel Pediatri, 9(2), 23-27.
Abstract: Giriş: Kasım-Aralık 2009 tarihleri arasında inşuenza benzeri hastalık tanımına uyan ve pnömoniyle gelişen, hastaneye yatırılan 68 olgu ile ilgili deneyimlerimizin paylaşılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Kanıtlanmış pandemik 2009 inşuenza pozitif olgular ile negatif olgular klinik belirti ve bulgular, laboratuvar ve radyolojik görüntüleme sonuçları, hastanede ve yoğun bakımda yatış süreleri, almış oldukları tedaviler ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki grup arasında cinsiyet dağılımı açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Pozitif olgularda 5 yaş üstü olgu sayısı aynı yaş grubundaki negatif olgulara göre anlamlı oranda yüksek saptandı (p=0,004). Pozitif olguların %78,8'inin, negatif olguların %68,8'inin altta yatan hastalığı vardı (p=0,57). Pozitif grupta ishal görülme oranı negatif gruptan anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0,02). Mevsimsel inşuenza aşılanma oranlarının düşüklüğü dikkat çekiciydi. Her iki grup arasında aşılanma oranları açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,99). Sonuç: Hastalığın ciddiyeti pozitif ve negatif olgularda benzer seyretmiştir. Her iki grupta da altta yatan hastalığı olanların oranının yükseldiği dikkat çekmektedir.
In tro duc ti on: The aim of this study is to share our experience of sixty-eight pediatric hospitalizations associated with influenza-like illness and pneumonia between November, 2009 and December, 2009. Materials and Methods: Clinical signs and symptoms, laboratory and radiological results, length of stay in hospital and intensive care unit, treatments and complications were compared in laboratory confirmed pandemic influenza A positive and negative cases. Results: There was no significant difference in gender distribution between the two groups. The number of positive cases in patients over 5 years of age were significantly higher than the same age group in negative patients (p=0.004). There were underlying health conditions in 78.8% of the positive cases and in 68.8% of the negative cases (p=0.57). The incidence of diarrhea in positive group was significantly higher than in the negative group (p=0.02). Low immunization rates of the seasonal influenza vaccine were remarkable in each group. There was no significant difference in vaccination rates between the two groups (p=0.99). Conclusions: The severity of the disease remained similar in patients with positive and negative groups. In both groups, the high ratio of those having an underlying disease was noteworthy.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904725
http://hdl.handle.net/11452/10571
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_1.PDF68.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons