Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10563
Title: The reliability and validity of adolescent health promotion scale in Turkish community
Other Titles: Türk toplumunda adölesan sağlığını geliştirme ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği
Authors: Temel, Ayla Bayık
İz, Fatma Başalan
Yıldız, Sema
Yetim, Derya
Keywords: Adolescent health promotion scale
Health behavior
Validity
Reliability
Adölesan sağlığını geliştirme ölçeği
Sağlık davranışı
Geçerlik
Güvenirlik
Issue Date: 3-Mar-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Temel, A. B. vd. (2011). "The reliability and validity of adolescent health promotion scale in Turkish community". Güncel Pediatri, 9(1), 14-22.
Abstract: Introduction: Health-promoting lifestyles of adolescents are closely related to their current and subsequent health status. However, few studies in Turkey have examined health-promoting behaviors of adolescents. The purpose of this study was to examine the reliability and validity of Adolescent Health Promotion Scale that was translated into the Turkish language. Materials and Method: In study, item analysis, exploratory factor analysis, and reliability measures of the scale, were assessed based on the responses of 358 students. Results: Factor analysis yielded a six-factor instrument that explained 38.48% of the variance in the 40 items. The Cronbach’s alpha reliability coefficient for the total scale was calculated 0.86, and ranged from 0.50 to 0.74 for the subscales. Conclusion: The results indicated that the Turkish version of the Adolescent Health Promotion Scale is a reliable and valid tool for use among Turkish students.
Giriş: Adölesanların sağlığı geliştirici yaşam biçimi davranışları, adölesanların şuan ki ve sonraki sağlık durumları ile doğrudan ilişkilidir. Ancak Türkiye’de az sayıdaki çalışmada adölesanların sağlığı geliştirme davranışları incelenmiştir. Bu çalışma, Türkçe’ye çevrilen Adölesan Sağlığını Geliştirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirliğini araştırmak için yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada ölçeğin madde analizi, açıklayıcı faktör analizi ve güvenirlik ölçümleri 358 öğrencinin yanıtları üzerinden hesaplandı. Bulgular: Faktör analizinde 40 madde için varyansın %38,48’ini açıklayan altı faktör elde edilmiştir. Cronbach alfa güvenirliği ölçeğin tamamı için 0,86 ve alt ölçekler için 0,50-0,74 aralığında hesaplandı. Sonuç: Sonuçlar, Adölesan Sağlığını Geliştirme Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının Türk öğrencilerinde kullanım için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu gösterdi.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904863
http://hdl.handle.net/11452/10563
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_3.PDF83.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons