Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10550
Title: Fenomenolojide beden problemi: Husserl, Sartre ve Merleau-Ponty
Other Titles: The problem of body in phenomenology: Husserl, Sartre and Merleau-Ponty
Authors: Çüçen, A. Kadir
Esenyel, M. Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı.
Keywords: Fenomenoloji
Öz-Beden
Vücut bulma
Algı
Bilinç
Sartre
Merleau-Ponty
Phenomenology
Own-body
Incarnation
Perception
Consciousness
Husserl
Issue Date: 13-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Esenyel, M. Z. (2016). Fenomenolojide beden problemi: Husserl, Sartre ve Merleau-Ponty. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Fenomenoloji, bedenin "dünya içindeki varlık" olduğu tespitiyle, klasik zihin-beden düalizmi karşısında eleştirel bir tavır alır. Kartezyen geleneğin bedene nesne olarak yaklaşımının aksine fenomenoloji, bedeni birinci şahıs açısından ele alarak, bedenin öznelliğini vurgular. Bu anlamda fenomenoloji geleneği, bilincin, bir şeyin bilinci olmak için bir bedende vücut bulması gerektiğine işaret eder ve yaşayan, "öz-bedeni" merkeze alır. Öz-beden kavramı, bedenin maddi boyutunu da dışlamamakla beraber, onun yaşamsallığını vurgularken, bedenin salt bir nesne olarak ele alınan önceki yorumlarının indirgemeci tavırlarına karşı bir tepkidir. Bu çalışma Husserl, Sartre ve Merleau-Ponty'nin beden kavramlarını karşılaştırarak, beden problemini farklı bir perspektiften yorumlamayı amaçlamaktadır.
Phenomenology, by introducing body as the "being in the world", criticizes the classical mind-body dualism. In contrast to the Cartesian tradition, which treats body as an object, phenomenology holds body from a personal perspective and emphasizes on its subjectivity. In this sense, phenomenological tradition points that consciousness in order to be conscious of something, must be incarnated into a body and focuses on the living, "own-body". The concept of own-body, not only includes the materiality of body, but also underlines its liveness and reacts to the previous reductionist attitudes which examine body merely as an object. This work aims at interpreting the problem of body from a different perspective by comparing the concept of body in Husserl, Sartre and Merleau-Ponty.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10550
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445177.pdf4.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons