Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10527
Title: Waardenburg sendromu: Bir vaka sunumu
Other Titles: Waardenburg syndrome: A case report
Authors: Alp, Hayrullah
Alp, Esma
Keywords: Waardenburg sendromu
Konjenital sensörinöral işitme kaybı
Beyaz perçem
Çocuk
Waardenburg syndrome
Congenital sensorineural hearing loss
White forelock
Child
Issue Date: 18-Aug-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alp, H. ve Alp, E. (2010). "Waardenburg sendromu: Bir vaka sunumu". Güncel Pediatri, 8(3), 123-126.
Abstract: Giriş: İşitsel sorunlar ve cilt pigmentasyon bozuklukları ile seyreden sendromlar bir grup hastalık olup; deri, saç, göz ve kokleayı etkiler. Sıklıkla otozomal dominant kalıtım gösteren bu hastalık grubunun bir üyesi de Waardenburg sendromudur. Waardenburg sendromu, saçta beyaz perçem, konjenital sensorinöral işitme kaybı, ciltte hipopigmente maküller ve intraoküler yapıların gelişim anomalileri ile karakterizedir. Ancak her olguda sayılan bu tanısal özelliklerin tümü görülmeyebilir. Ayrıca bu sendromun, klinik ve genetik özellikleri birbirinden farklı bilinen dört alt tipi vardır. Olgu Sunumu: Bu makalede, Waardenburg sendromu Tip I tanısı konulan 3 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Ayrıca, aile bireylerinden bazılarında da aynı hastalık tespit edilmiştir. Tartışma: Konjenital sensörinöral işitme kaybı bulunan hastalarda klinik bulguların varlığında Waardenburg sendromu da ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Introduction: Auditory-pigmentary syndromes are a group of diseases that effect the skin, hair, eyes and the cochlea. Waardenburg syndrome is one of the members of these autosomal dominantly inherited diseases. Waardenburg syndrome is characterized by white forelock, congenital sensorineural hearing loss, hypopigmented skin and anomalies of the intraocular tissues. How ever all these diagnostic features may not be seen in all patient. In addition, there are four subtypes of the syndrome in each of which the genetic and clinical findings are different. Case Report: In this article, a-3-year old boy with Waardenburg syndrome Type 1 was described. Also, in some of the family members the same disease was diagnosed. Conclusion: Waardenburg syndrome should be evaluated in the patients with congenital sensorineural hearing loss accompanied with the clinical findings.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904992
http://hdl.handle.net/11452/10527
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_3_8.PDF383.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons