Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10526
Title: Leprechaunismli bir infantta bozulmuş glukoz regülasyonu ve dev over kistlerinin yüksek doz insülin glarjin ile tedavisi
Other Titles: Treatment of abnormal glucose regulation and huge ovarian cysts with high dose insulin glargine in an infant with leprechaunism
Authors: Çelik, Ayşe Yasemin
Pirgon, Özgür
Odabaş, Dursun
Keywords: Leprechaunism
İnsülin direnci
İnsülin glarjin
Over kisti
Insulin resistance
Insulin glargine
Ovarian cyst
Issue Date: 17-Jun-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, A. Y. vd. (2010). "Leprechaunismli bir infantta bozulmufl glukoz regülasyonu ve dev over kistlerinin yüksek doz insülin glarjin ile tedavisi". Güncel Pediatri, 8(3), 119-122.
Abstract: Giriş: Leprechaunism; insülin reseptör genindeki mutasyona bağlı olarak ağır insülin direncinin meydana geldiği otozomal resesif kalıtılan ve nadir görülen bir sendromdur. Bu yazıda leprechaunism tanısı alan 75 günlük bir hastada yüksek doz insülin glarjin tedavisinin sonuçları sunulmaktadır. Olgu Sunumu: Hiperglisemi ve ketoasidoz ile başvuran 75 günlük kız hastada dismofik görünümü nedeni ile leprechaunism tanısı aldı. Her iki overinde içerisinde multipl septalar bulunan, kistik görünüm izlendi. Yüksek doz insülin glarjin tedavisi ile kan şekeri regulasyonu sağlandı ve over kistleri düzeldi. Tartışma: Leprechaunism sendromunda intraüterin-postnatal büyüme geriliği, lipoatrofi, tipik yüz görünümü, ağır akantoz, anormal kan şekeri düzeyleri, kliteromegali ve hirsutism görülmektedir. Birçok vaka 1 yaşına gelmeden önce diyabetik ketoasidoz ve tekrarlayan enfeksiyonlar nedeni ile kaybedilmektedir.
Introduction: Leprechaunism is a rare autosomal recessive disorder caused by mutations in the insulin receptor gene. In this report; we present a 75 days old infant with leprecahunism treated by high dose insulin glargine. Case Report: Yetmifl day old girl was diagnosed as leprechaunism because of the hyperglycemia, ketoacidosis and dysmorphic appearance. Huge cysts with multiple septa were determined in her ovaries. High dose insulin glargine were adjusted to achieve target blood glucose regulation. Huge ovarian cysts resolved by this treatment. Conclusion: Leprechaunism is characterized by intra-uterine and postnatal growth restriction, lipo-atrophy, characteristic facial features, severe acanthosis nigricans, abnormal glucose homeostasis, clitoromegaly and hirsutism. It is usually fatal within the 1st year of life because of diabetic ketoacidosis or recurrent infections.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904990
http://hdl.handle.net/11452/10526
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_3_7.PDF205.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons