Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10522
Title: Lobektomi deneyimlerimiz
Other Titles: Our lobectomy experience
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Mercan, Mehmet Hilmi
Gürpınar, Arif
Şengün, Ayşe
Doğruyol, Hasan
Keywords: Lobektomi
Pediatrik
Konjenital akciğer malformasyonları
Lobectomy
Pediatric
Congenital lung malformations
Issue Date: 30-Nov-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mercan, M. H. vd. (2010). "Lobektomi deneyimlerimiz". Güncel Pediatri, 8(3), 90-93.
Abstract: Giriş: Lobektomi kazanılmış ve konjenital nedenlerle uygulanan ve çoğunlukla minimum akciğer doku kaybının hedef alındığı ancak kalan akciğer dokusunun fonksiyon ve gelişiminin devamı açısından uygulanması zorunlu olan bir operasyondur. Kliniğimizde lobektomi yapılmış olan olgular retrospektif olarak lobektomi endikasyonları ve postoperatif takipleri açısından değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizin kayıtları taranarak lobektomi uygulanan olgular etyolojik yönden ve postoperatif takipleri açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Pnömonektomi ve segmentektomi uygulanan olgular değerlendirilmeye alınmamıştır. Temel olarak etyolojik faktörler konjenital ve kazanılmış olarak iki grupta ele alınmıştır. Bulgular: Toplam 27 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu olguların 16’sı erkek ve 11’i kızdı. Yaş aralığı 2 gün ile 17 yaş arasında değişmekteydi. Bu olgulardan konjenital nedenlerle opere edilen olgu sayısı 14 ve bunların ortalama operasyon yaşı 3 aydı. Kazanılmış nedenlerle opere edilen 13 olgunun yaşları 2,5 ila 17 arasında ve ortalama operasyon yaşı 6 idi. Konjenital malformasyonların 4’ü konjenital kistik adenoid malformasyon, 3’ü pulmoner sekestrasyon ve 7’si konjenital lober amfizemli olguydu. Kazanılmış nedenlerden dolayı lobektomi uygulanan olgulardan 12'si postpnömonik nedenlerle, 1'i ise travmatik bronş rüptürü nedeniyle opere edilmişti. Konjenital nedenlerle opere edilmiş olguların tamamında şifa elde edilirken kazanılmış nedenlerden lobektomi yapılmış Kartegener sendromu ve tüberküloz tanılı 2 olgunun takibine enfeksiyon ekibiyle birlikte devam edilmektedir. Diğer olgularda şifa sağlanmıştır. Sonuç: Lobektomi özellikle konjenital nedenlerle yapıldığında sonuçları daha iyidir. Kazanılmış nedenler nedeniyle opere edilen olguların postoperatif takipleri daha uzun zaman almakta ve sonuçlar primer hastalığa bağlı olarak değişmektedir.
Introduction: Lobectomy is a compulsory operation performed due to congenital or acquired reasons in which, minimum lung tissue loss and the prevention of residual lung function is targeted. Patients who had lobectomy in our clinic were retrospectively evaluated for indications of their lobectomies and postoperative follow up. Materials and Method: Our clinic records were retrospectively investigated for lobectomy operations and with their etiologies. The pneumonectomy and segmented lobectomy operations were excluded from this study. Principally, etiologic factors were divided in 2 groups; congenital and acquired deformities. Results: Twenty seven patients (16 males and 11 females) were included and their ages ranged from 2 days to 17 years. The number of patients with congenital disease was 14 and their mean age for operation was 3 months. The number of patients who had acquired etiology was 13 and their mean age for operation was 6 years. The congenital causes were lobar emphysema (n:7), congenital cystic adenomatoid malformation (n:4) and pulmonary sequestration (n:3). The acquired causes were post pneumonic deformities (n:12) and traumatic bronchus rupture (n:1). While patients who were operated due to congenital reasons were completely cured, the follow up of 2 patients with acquired reasons (one with Kartagener’s syndrome and one with tuberculosis) is still continuing in assistance with pediatric infectious disease team. Conclusion: The results of lobectomy are better for congenital causes. The patients having acquired causes for lobectomy need longer follow-up times and their results vary depending on primary disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904950
http://hdl.handle.net/11452/10522
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_3_2.PDF350.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons