Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10513
Title: Salnamelere göre XIX. asırda İştip'te sosyo-ekonomik ve idari durum
Other Titles: According to the salnames (yearbooks) socio-economic and administrative situation in Stip in XIX. century
Authors: Karataş, Ali İhsan
Ruşid, Bilal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Osmanlı
Balkanlar
Makedonya
İştip
Salname
Ottoman
Balkans
Macedonia
Stip
Salname (Yearbook)
Issue Date: 30-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ruşid, B. (2016). Salnamelere Göre XIX. asırda İştip'te sosyo-ekonomik ve idari durum. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "Salnamelere Göre XIX. Asırda İştip'te Sosyo-Ekonomik ve İdari Durum" adını taşıyan bu çalışma, Osmanlı Devleti sınırları içinde önemli bir kazâ merkezi olan, günümüzde Makedonya sınırları içerisinde bulunan İştip Şehri'nin Osmanlı Devrindeki durumunu konu edinmektedir. Tez, üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Bal-kanların ve İştip'in coğrafi konumu hakkında bilgi verildikten sonra Balkanlar, Rumeli ve İştip isimlerinin etimolojik kökenlerinin araştırması yapılarak isimlerin tarih boyunca kullanılan şekilleri ve değişiklikleri irdelenmiştir. Birinci bölümde kuruluşundan günü-müze İştip'in tarihi ve Osmanlı dönemi İştip Kazâsı'nın idârî yapısı salnâmeler ışığında incelenmiştir. İkinci Bölümde İştip'in etnik, dinî, demografik ve iktisadî yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Osmanlı İştip'inde eğitim-öğretim hayatı anlatılmış ayrıca Osmanlı'nın inşâ ettiği mimari eserler hakkında bilgi verilmiştir .
This study is an According to the Salnames (Yearbooks) Socio-Economic and Administrative Situation in Stip in XIX. Century , located within the boundaries of present-day Macedonia for wiping out the Ottoman Empire lost the status of the city of Stip. Thesis consists of three parts. The introduction of the Balkans and Stip's after information about the geographical location of the Balkans, the etymology of the names of Rumeli and Stip research of names used throughout history by making shapes and changes has been evaluated. First Section since its inception to the present town of Ottoman-era historic of Stip and the administrative structure of Stip is examined in the light of the Yearbooks recorded. The second Section Stip's ethnic, religious, demographic and economic information about the structure. The third Section is also described in the academic life of the Ottoman Stip Ottoman architectural monuments that are given information about the building.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10513
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445173.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons