Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10512
Başlık: Toplam operatörü ve Narumi-Katayama indeksi
Diğer Başlıklar: Join operation and Narumi-Katayama index
Yazarlar: Cangül, Naci İ.
Aşçıoğlu, Merve
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Graf
Topolojik indeks
Narumi-Katayama indeksi
Toplam operatörü
Graph
Topologic index
Narumi-Katayama index
Join (sum) operator
Yayın Tarihi: 2-Haz-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aşçıoğlu, M. (2016). Toplam operatörü ve Narumi-Katayama indeksi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmanın amacı graf teorik metodlarla kimyasal uygulamalarda kullanılan bir sabit sayıyı, matematiksel formüllerle ifade ederek özel graflar üzerinde hesaplamalar yapmak, bu sayılar ile olası graflar arasında ilişkiler oluşturmak ve toplam operatörü üzerinden graflar arasında Narumi-Katayama indeksi ile ilişkiler kurmaktır. Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. Grafın tanımı, tarihçesi, bazı özel graflar ve özellikleri ve daha önce literatürde olmayan yeni isimlendirilmiş bazı graf türleri verilmiştir. Bu bilgiler, tez boyunca kullanılacaktır. İkinci bölümde literatürde sık kullanılan özel graflar için Narumi-Katayama indeksi hesaplanmıştır ve genelleştirilerek teorem haline getirilmiştir. Üçüncü bölümde iki graf toplamının Narumi-Katayama indeksleri hesaplanarak Azari, [Sharp lower bounds on the Narumi-Katayama index of graph operations, 2014]'de verilen teoreme dayalı olarak bazı sonuçlar elde edilmiştir. Dördüncü bölümde ise Narumi-Katayama indeksi, verilen bir sayıya eşit olan olası grafların sayıları hesaplanmıştır.
The aim of this work is to make some calculations with some special graph classes by stating a mathematical invariant used in chemical applications by several formulae and using graph theoretical methods, to obtain relations between this invariant and possible graphs and to find relations for Narumi-Katayama index of the join operation on graphs. This thesis consists of four chapters. The first chapter is introduction. Here the definition of a graph, its history, some spacial graphs and their properties together with some new graph types which do not exist in literature. These information will be used throughout the thesis. In the second chapter, the Narumi-Katayama index is calculated for some well-known special graph classes and a generalisation is given. In the third chapter, the Narumi-Katayama index of the join of two graphs is calculated and some results are obtained regarding a theorem given by Azari, [Sharp lower bounds on the Narumi-Katayama index of graph operations, 2014]. In the fourth chapter, the number of graphs of which the Narumi-Katayama index is equal to a given fixed number.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10512
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
459149.pdf3.68 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons