Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10511
Title: Azerbaycan'da Kuba Hanlığı
Other Titles: The Khanete's of Kuba in Azerbaijan
Authors: Yıldız, Şevket
Suleymanov, Kanan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Azerbaycan
Kuba
Hanlık
Rusya
İran
Azerbaijan
Khanetes
Russia
Iran
Issue Date: 11-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Suleymanov, K. (2016). Azerbaycan'da Kuba Hanlığı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Nadir Şahın bir suikast sonucu ölümünden sonra Azerbaycan'da yirmiye yakın bağımsız ve yarı bağımsız hanlıklar ortaya çıkmıştır. Bu Hanlıklar içerisinde çalışmamızın konusu olan Kuba Hanlığı Azerbaycan topraklarını birleştirme siyaseti yürütmüştür. Ancak bölgeyi ele geçirmeye çalışan Rusya ve İran devletleri buna müsaade etmemişlerdi. Uzun süren mücadelelere rağmen hanlıklar özelikle de Kuba Hanlığı kendi bağımsızlıklarını yitirmişler ve ardı-ardına Rusya tarafından işgal olunmuşlardır. Ele almış olduğumuz çalışmamızın giriş kısmında Nadir Şah zamanında Azerbaycan'ın sosyal ve siyasi durumu ele alınmış, Nadir Şahın yürüttüğü siyasete karşı yerli halkın isyanlarından söz edilmiştir. Birinci bölümde ise Kuba şehrinin Hanlıktan önceki durumu, Kuba Hanlığının kurulması, Kuba Hanlarının diğer Hanlıklara ve komşu devletlere karşı yürüttüğü siyaset kaleme alınmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde Kuba Hanlığının Rusya tarafından işgal olunması ve Kuba Hanlığının sosyal, iktisadi ve kültürel durumu ele alınmaya çalışılmıştır.
After Nadir Şahın was assassinated and murdered more tHan twenty independents and semi-independents kHanetes got tehir. Frredom in Azerbaijan. And this our work which taiks about Kuba kHanete's has affliated with Azerbaijan politices in terms of uniting it people. Due to this matters the kHanetes prevents those whom tried to sired the country like Russia and İran. İt has toke a long period of struggies,especially Kuba kHanetes but at the end they lost their powerthen Russia sired and accupy it territory. İn the introduction part we approcehed social and political cases in Azerbaijan , during period of Nadir Şahın. Nadir şah was critisired by his inhabitants, because of his political wasy. İn the first chapter it taiks about the pozition of the Kuba city before the kHanete's and other kHanetes and it struggle with itneighbor's. İn the second chapter our work spoke the take over of Kuba by Russians after that like wise at the same topic our work spoke about political economic and cultural ways of life of kuba kHanetes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10511
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445172.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons