Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1050
Title: Neoliberal dünyada alternatif demokrasi arayışları: Egemen demokrasi ve Rus kamu yönetimi anlayışı
Other Titles: Seeking alternative democracy in the neoliberal world: Sovereign democracy and understanding of russian public administration
Authors: Parlak, Bekir
Bozaslan, Bakko Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Egemen demokrasi
Kamu yönetimi
Küreselleşme
Neoliberalizm
Rusya Federasyonu
Sovereign democracy
Public administration
Globalization
Neoliberalism
Russian Federation
Issue Date: 13-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozaslan, B. M. (2018). Neoliberal dünyada alternatif demokrasi arayışları: Egemen demokrasi ve Rus kamu yönetimi anlayışı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1980 sonrası dönem, tüm dünyayı etkisi altına alan bir 'yeni'yi beraberinde getirmiştir. Küreselleşme ve neoliberalizm ortaklığındaki bu dönemde, siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanı kapsayan bir değişim süreci başlamıştır. Özellikle devlet ve kamu yönetimi pratikleri değişime uğramış ve devletin rolünün ne olacağı, gelecekteki varlığının hangi dinamikler ile şekilleneceği ve kamu yönetiminin nasıl örgütleneceği dönemin yanıt bekleyen temel soruları olmuştur. Bu dönemde Rusya, küreselleşme ve neoliberalizmin yarattığı bu etkileri tehditkâr bulmuş ve iç dinamiklerini merkeze alarak ürettiği egemen demokrasi modeli ile egemenlik vurgusunu güçlendirmeye çalışmıştır. Vladimir Putin Dönemi'nde kapsamlı bir şekilde tartışılmaya başlanan bu modelde, devletin ve kamu yönetiminin küreselleşen dünyanın neoliberal ihtiyaçları karşısında kendisini nasıl koruyabileceği ortaya konmuştur. Belirlenen politikalar devleti güçlendirmeye yönelmiş ve yapılan kamu yönetimi reformları da egemenlik talebine göre şekillendirilmiştir.
The post-1980 period brought together a "new" that affected the whole world. In this period of globalization and neoliberalism, a process of political, social, economic and cultural change has begun. In particular, the practices of state and public administration have changed and become fundamental questions of what the role of the state will be, the dynamics of its future existence, and how the public administration will be organized. In this period, Russia has found threatening effects of globalization and neoliberalism and tried to strengthen the sovereignty emphasis with the dominant model of democracy that centered on its internal dynamics. In this model, which has been discussed extensively in the Vladimir Putin period, it has been revealed how the state and public administration can protect itself against the neoliberal needs of the globalizing world. The determined policies have been directed towards strengthening the state and the public administration reforms have been shaped according to the sovereignty claim.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1050
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502322.pdf2.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons