Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10484
Title: Aril glisidatların asimetrik sentezleri ve özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Asymmetric synthesis of aryl glycidates and observing their characteristics
Authors: Tavaslı, Mustafa
Şirin, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Darzen gisidik ester kondenzasyonu
Glisidik esterler
Kiral yardımcı
Kiral ligant
Darzens glycidic ester condensation
Glycidic esters
Chiral auxiliary
Chiral ligand
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şirin, A. (2011). Aril glisidatların asimetrik sentezleri ve özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Darzen reaksiyonunda, kiral yardımcılar [(-)-mentol, exo-norborneol] yada ligantlar[kiral tuzlar: (-)/(+)-5; kiral amidler: (S)-4 ve (S)-6] kullanılarak elektron salıcı yadaçekici aril gruplar içeren 3-arilglisidik ester türevleri cis konfigurasyonunda stereoseçiciolarak sentezlendi. Ham ürün karışımı 1H NMR'ı ile analiz edildi. Diastereoizomerik cisürün oranı [(R,R)/(S,S)] mentil grubundaki izopropil metillerinin (0.31 ve 0.61ppm'deki) veya epoksi halkasındaki metin protonlarının (3.81 ve 3.83 ppm) integrasyonoranlarından belirlendi.Darzen reaksiyonunda kiral yardımcı olarak kullanılan (-)-mentol'ün exo-norborneol'egöre biraz daha iyi kiral yardımcı olduğu tespit edildi [(R,R)-7b-c/(S,S)-8b-c; 63:37].Diğer taraftan bu çalışmada kullanılan kiral ligantların kiral yardımcıların tersi etkigösterdiği gözlendi [(R,R)-7b-c/(S,S)-8b-c; 35:65].
Using Darzens reaction, 3-arylglycidic ester derivatives containig electron withdrawingor electron donating aryl groups were synthesized stereospecifically in cis configurationby using chiral auxiliaries [(-)-mentol, exo-norborneol] or chiral ligands [chiral salts: (-)/(+)-5; chiral amides: (S)-4 and (S)-6]. The crude product was analyzed by 1H NMR.cis-Diastereoisomeric product ratio [(R,R)/(S,S)] was determined from integration areasby using isopropyl methyls of mentyl group (at 0.31 ve 0.61 ppm) or methine protonsof epoxy ring (at 3.81 ve 3.83 ppm).It was established that the chiral auxilary (-)-mentol is a little good auxilary than exonorborneol[(R,R)-7b-c/(S,S)-8b-c; 63:37]. On the other hand the chiral ligandsexplored in this study were shown opposite effect to the chiral auxiliares [(R,R)-7bc/(S,S)-8b-c; 35:65].
URI: http://hdl.handle.net/11452/10484
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302459.pdf4.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons