Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1048
Title: The effect of instrumental music and songs on vocabulary learning, reading comprehension and motivation in English as a foreign language: A quasi-experimental study with Turkish high school students
Other Titles: Yabancı dil olarak İngilizce öğreniminde enstrümantal ve sözlü müziğin sözcük öğrenimi, okuduğunu anlama ve motivasyon üzerindeki etkisi: Türk lise öğrencileri arasında yarı deneysel bir çalışma
Authors: Yeşilbursa, Ayşegül Amanda
Sevinç, Arzu
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: English as a foreign language
Motivation
Music
Reading comprehension
Vocabulary learning
Kelime öğrenme
Motivasyon
Müzik
Okuduğunu anlama
Yabancı dil olarak ingilizce
Issue Date: 27-Jul-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevinç A. (2018). The effect of instrumental music and songs on vocabulary learning, reading comprehension and motivation in English as a foreign language: A quasi-experimental study with Turkish high school students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: The purpose of this study is twofold. First, it aims to measure the statistical significance and effect size of the relationship between different instructional methods (instrumental music and songs) and subsequent changes in performance on vocabulary learning and reading comprehension. Second, it examines the possible mediating role of motivation in vocabulary learning and reading comprehension performance in relation to the implementation of music-based language instruction. This quasi-experimental study was conducted over a period of six weeks among 203 Turkish high school students learning English as a Foreign Language (EFL). Participants were divided into two groups: instrumental music group (n=102) and songs group (n=101). One group (n=102) was taught the target vocabulary items by using instrumental music; and the other group (n=101) was taught the vocabulary items by means of English language songs. The pre-tests were applied right before the interventions and the post tests were conducted one week later. The results showed that the music-based pedagogy integrating both instrumental music and songs into English language classes contributed to the improvement of students' vocabulary learning and reading comprehension. Moreover, high levels of improvement in both vocabulary learning and reading comprehension performances were significantly associated with the implementation of song-based language teaching. Finally, motivation was found not to have a mediating role in vocabulary learning and reading comprehension in both groups. The study concluded that incorporating musical, specifically authentic songs, activities into the foreign language classroom can help raising students' achievement in vocabulary learning and reading comprehension.
Bu çalışmanın amacı iki yönlüdür. Çalışma öncelikle farklı öğretim yöntemleri (enstrümantal müzik ve şarkılar) ve bunu takip eden kelime öğrenme ve okuduğunu anlama performansı değişimleri arasındaki ilişkinin istatistiksel anlamlılığını ve etki büyüklüğünü ölçmeyi amaçlamaktadır. İkinci olarak, müzik temelli dil öğretiminin uygulanmasına ilişkin olarak, motivasyonun kelime öğrenme ve okuduğunu anlama performansındaki olası bağdaştırıcı rolünü incelemektedir. Bu yarı deneysel çalışma, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 203 Türk lise öğrencisi arasında altı hafta süresince gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar enstrümantal müzik (n=102) ve şarkı (n=101) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bir gruba (n=102) enstrümantal müzik, diğer gruba (n=101) ise İngilizce şarkılar kullanılarak hedef kelime ögeleri öğretilmiştir. Ön testler uygulamaların hemen öncesinde, son testler ise bir hafta sonra yapılmıştır. Sonuçlar, enstrümantal müzik ve şarkıları İngilizce dersleriyle bütünleştiren müzik temelli pedagojinin, öğrencilerin kelime öğrenme ve okuduğunu anlama düzeyinin gelişmesine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, hem kelime öğrenme hem de okuduğunu anlama performanslarında yüksek düzeydeki artış, şarkıya dayalı dil öğretiminin uygulanmasıyla anlamlı olarak ilişkiliydi. Son olarak, motivasyonun her iki grupta da kelime öğrenme ve okuduğunu anlamada bağdaştırıcı bir role sahip olmadığı bulunmuştur. Çalışma, müzik etkinliklerini, özellikle otantik şarkıları, yabancı dil sınıfına dâhil etmenin, öğrencilerin kelime öğrenme ve okuduğunu anlamadaki başarısını artırmaya yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1048
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
530606.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons