Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10477
Title: Algılanan örgüt kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine karşılaştırmalı bir araştırma: Mısır ve Türkiye örneği
Other Titles: A cross culture study of perceived organizational culture and organizational citizenship behaviors: Turkey and Egypt samples
Authors: Altıntaş, Füsun Çınar
Nohut, Fazilet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Kültür
Ulusal kültür
Örgüt kültürü
Örgütsel vatandaşlık davranışı
Rol ötesi davranışlar
Culture
National culture
Organizational culture
Organizational citizenship behaviors
Extra role behaviors
Issue Date: 5-May-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nohut, F. (2016). Algılanan örgüt kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine karşılaştırmalı bir araştırma: Mısır ve Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı kültürel yakınlık unsuruna dayalı bir şekilde, Türk ve Mısırlı çalışanların örgüt kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı algılarında farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bir diğer ifadeyle, tarih, coğrafya, din ve kültürel değerler açısından bakıldığında benze bağlamda değerlendirilen bu iki ülkenin yakınlığının "şirket düzleminde de" geçerli olup olmadığının belirlenmesi çalışmanın temel sorusudur. Çalışmanın ilk bölümünde kültür, ulus kültürü ve örgüt kültürü ile ilgili temel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise çalışanların rol ötesi davranışlarını konu alan örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise algılanan örgüt kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmanın örneklemi Türkiye ve Mısırda faaliyetleri bulunan, teknolojileri ve üretim yöntemleri benzer olan bir tekstil firmasının iki ülkedeki çalışanlarından oluşmaktadır. Araştırma bulgularında örgüt kültürü algısı ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki farklılıklara ilişkin çeşitli bulgular elde edilmiştir. Ayrıca yapılan korelasyon analizi sonucunda algılanan örgüt kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Aim of this study is to define the differences of percived organizational culture and organizational citizenship behaviors between Turkish and Egytian workers. Turkey and Egypt are two countries which are assumed in the same cultural context. However, they are close countries in sense of cultural values, historical and geographical but main question of this study is that whether if these two countiries' members have same characteristics in workplace too or not. In the first section of this study, main concepts of culture, national culture and organizational culture are explained. In the second section of this study, terms of workers' extra role behaviors, in other words, organizational citizenship behavior is explained. The third section is about analyzing datas and findings. Samples of this study are the workers of two textile companies which are placed in Turkey and Egypt. These two companies nearly have same tecnology and same production lines. Findigs of this study give us meaningful information about the differences between perceived organizational culture and organizational citizenship behaviors. There are meaningful differences in sense of sub-dimensions of organizational culture and organizational citizenship behaviors of these two countries members. And also there is an important finding about a meaningful relation between organizational culture and organizational citizenship behavior.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10477
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445168.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons