Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10471
Title: Mekan güvenliğinin savunulabilir alan teorisi ekseninde değerlendirecek bir yol haritası: Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi örneği
Other Titles: A road map for analysis of spatial security in relation to defensible space: A case study of the Faculty of Architecture at Uludag University
Authors: Taneli, Yavuz
Kara, İbrahim Ozan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Savunulabilir mekan
CPTED
Çevresel suç bilimi
Güvenlik algısı
Sıcak suç bölgesi
Suç haritalaması
Doğal gözetim
Bölgesellik
Yol haritası
Rutin aktiviteler teorisi
Defensible space
Environmental criminology
Perception of security
Crime hotspots
Natural surveillance
Territoriality
Road map
Routine activity theory
Crime mapping
Issue Date: 27-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, İ. O. (2016). Mekan güvenliğinin savunulabilir alan teorisi ekseninde değerlendirecek bir yol haritası: Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mekânın sosyal yapıyı etkileme gücünden ve mimarinin davranışsal ve algısal yönünden esinlenerek mekân tasarımında ya da mevcut mekânlarda yapılacak değişikliklerle suçun azaltılabileceği hedeflenmiştir. Bu çalışmanın problemini olarak, bu yönde daha önce yapılmış çalışmaların teorik düzeyde kalması ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar teşkil etmektedir. Hipotez olarak, bu sorunların aşılması amacıyla da bu teorik kavramlardan hareketle bir yol haritası hazırlandığı takdirde kavramların uygulanabilir hale gelmesi kolaylaşacaktır. En genel anlamda iki kısımdan oluşan bu diyagram önce detaylı bir mekân çözümlemesi daha sonra da çözüm önerilerini sunmaktadır. Yol haritasının oluşturulması aşamasında literatür taraması önemli yer tutmaktadır. Test edilmesi aşamasında ise örnek mekân olarak Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölüm Binası değerlendirilmiştir. Bu aşamada ise yöntem olarak istatistik toplama, yerinde gözlem ve resmi veri toplamadan faydalanılmıştır. Yol haritası örnek mekân üzerinde uygulandığı zaman bulgular elde edilmiştir. Öncelikle kullanıcıların mekânı aydınlık açısından ve güven hissi açısından değerlendirmeleri arasında yüksek derecede anlamlılık bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet ve yalnız kalındığındaki güven hissi arasında da anlamlılık ortaya çıkmıştır.
Inspired by the power of space influencing the social structure and perceptual and behavioral characteristics of architecture it is intended that the rate of crime will be decreased in design phases or by the changes in existing space. The problem is that the previous works done in this field mostly remain in theoretical perspective. A road map is suggested to make these concepts to be easily applicable. This road map has two main phase; former the analysis of space in detail and latter the solution proposals against crime for the space. The road map is formed by literature review. Then in test phase, building of Architecture Department in Uludag University is evaluated. The methods used I this phase are site observation, gathering statistics and formal data about the department building. The road map is applied on the space and some findings have been described. First, it is found out that there is a high significance between the users' evaluation of the lighting in the sub-spaces and the perception of security in the same spaces. Also, there is a significance between the perception of security when somebody is lonely and the gender.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10471
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459140.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons