Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10462
Title: Türkiye'de transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Other Titles: Disguised profit distribution through transfer pricing, problems faced and solution suggestions
Authors: Yüce, Mehmet
Aşa, Harun
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Transfer fiyatlandırması
Örtülü kazanç dağıtımı
Emsallere uygunluk
Yeni kurumlar vergisi kanunu
Çok uluslu şirket
OECD rehberi
Hazine zararı
İlişkili kişi
Transfer pricing
Disguised profit distribution
Arm’s length principle
New corporate income tax code
Multinational enterprises
OECD guideline
Treasury loss
Related parties
Issue Date: 11-Aug-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aşa, H. (2010). Türkiye'de transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Türk Vergi sistemine getirmiş olduğu en önemli yeniliklerden birisi olan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi ve bu vergi güvenlik müessesinin uygulamasında yaşanan sorunlar incelenmiştir. Bu kapsamda, transfer fiyatlandırması alanında başta OECD olmak üzere, ABD, Avrupa Birliği ve bazı gelişmiş ülkelerin yapmış oldukları çalışmalar incelenmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilen yeni düzenleme sayesinde, Türk vergi mevzuatının uluslararası mevzuata yakınlaştırıldığı görülmüştür. Sonuç itibariyle, yapılan bu değişikliğin yeterli olmadığı, ancak çalışmada ileri sürülen öneriler dikkate alındığında, uygulamada yaşanan sorunların birçoğunun yapılacak yasal ve idari düzenlemeler ile çözüme kavuşturulabileceği anlaşılmıştır.
In this study, the new institution namely disguised profit distribution through transfer pricing which is one of the most important improvements brought to the Turkish tax system by the new Corporate Income Tax Code umbered 5520 and the problems experienced during its execution were analyzed. In this context, the studies on transfer pricin performed by some of the developed countries, including USA, EU and primarily OECD were examined. It was observed that, with the new amendment made in Corporate Income Tax Code, Turkish tax legislation was approximated with the international legislation. Consequently, although this amendment was found as totally sufficient, considering the suggestions given in this study, it is understood that most of the problems faced during execution can be resolved by means of legislative and administrative arrangements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10462
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
265013.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons