Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10461
Title: Piridin bazlı N-heterosiklik ligantlar içeren Palladyum(II) ve Platin(II) Sakkarinat komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve özellikleri
Other Titles: The synthesis, characterization and properties of Palladium(II) and Platinum(II) Saccharinate complexes with Pyridine based N-heterocyclic ligands
Authors: Yılmaz, Veysel T.
Güney, Emel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Sakkarinat
Palladyum(II)
Platin(II)
Piridin
Piridin türevleri
Fluoresans
Saccharinate
Palladium(II)
Platinum(II)
Pyridine
Pyridine derivatives
Fluorescence
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güney, E. (2011). Piridin bazlı N-heterosiklik ligantlar içeren Palladyum(II) ve Platin(II) Sakkarinat komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve özellikleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada piridin (py) ve 3-asetilpiridin (3-acpy), 2-(hidroksimetil)piridin (hmpy), 2-(2-hidroksietil)piridin (hepy), 2,2'-bipiridin (bpy), 2,2'-dipiridilamin (dpya), bis(2-piridilmetil)amin (bpma), 2,2',6',2''-terpiridin (terpy) gibi piridin türevlerini içeren yirmi iki yeni karışık ligantlı palladyum(II) ve platin(II)-sakkarinat (sac) kompleksi sentezlendi. Komplekslerin yapıları elementel analiz, IR, NMR ve UV-Görünür bölge spektroskopi teknikleri ve X-ışını tek kristal kırınım yöntemi ile aydınlatıldı. Ayrıca komplekslerin fluoresans ve termik özellikleri araştırıldı.X-ışını kırınımı çalışmaları palladyum(II) veya platin(II) iyonu etrafında ligantların düzenlenmesinin beklenildiği gibi kare düzlem geometride olduğunu gösterdi. Py, 3-acpy, hmpy, hepy ve bpy ligantları nötral kompleksler oluştururken bpma ve terpy ligantları ise katyonik kompleksler vermiştir. Bununla birlikte, dpya ligandı durumunda hem nötral hem de katyonik kompleksler elde edilmiştir. Komplekslerde, sac ligandı palladyum(II) ve platin(II) iyonlarına en yaygın koordinasyon şekli olan negatif yüklü azot atomu üzerinden koordine olmaktadır. Ancak bazı komplekslerde sac, palladyum(II) ve platin(II) iyonlarına koordine olmayıp sadece tamamlayıcı iyon olarak kalmayı tercih etmektedir. Komplekslerin hepsi oda sıcaklığında genellikle zayıf fluoresans özellik göstermektedir ve bunların genel olarak py ligantlarının veya metalden-liganda yük aktarım (MLCT) geçişlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Komplekslerin hava ortamındaki termik çalışmaları ilk basamakta nötral ligandın kısmen veya tamamen ayrıldığını ve bunu daha sonra sac anyonunun ekzotermik olarak bozunmasının takip ettiğini göstermektedir. Son bozunma ürünü palladyum(II) komplekslerinde PdO olup yüksek sıcaklıklarda metalik palladyuma dönüşürken, platin(II) komplekslerinde genellikle metalik platindir.
In this study, twenty two new palladium(II) and platinum(II) complexes of the saccharinate anion (sac), with pyridine (py) and its derivatives such as 3-acetylpyridine (3-acpy), 2-(hydroxymethyl)pyridine (hmpy), 2-(2-hydroxyethyl)pyridine (hepy), 2,2-bipyridine (bpy), 2,2-dipyridylamine (dpya), bis(2-pyridylmethyl)amine (bpma), 2,2,6,2-terpyridine (terpy) were synthesized. The complexes were characterized by elemental analysis, IR, NMR and UV-Vis spectroscopy techniques, and single crystal X-ray diffraction method. In addition, fluorescence and thermal properties of the complexes were studied.X-ray diffraction studies have demonstrated that the arrangement of the ligands around the palladium(II) or platinum(II) ions is square planar geometry, as expected. The py, 3-acpy, hmpy, hepy and bpy ligands form neutral complexes, while the complexes of bpma and terpy ligands are cationic. However, in the case of the dpya ligand, the complexes are both neutral and cationic. In the complexes, sac coordinates to palladium(II) and platinum(II) ions through its negative charged nitrogen atom. But, in some complexes, sac does not coordinate to palladium(II) and platinum(II) ions and prefers to behave as a counter ion. All complexes usually exhibit weak fluorescence at room temperature and this property is suggested to be generated by the transitions of pyridine ligands or metal-to-ligand charge transitions (MLCT). The thermal studies of the complexes show that the partial or complete elimination of the py ligands occurs in the first stage of decomposition and is followed by the exothermic decomposition of the sac anion. The final decomposition product for the palladium(II) complexes is PdO, which decomposes to metallic Pd at high temperatures, while the platinum(II) complexes usually produce the metallic Pt.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10461
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302455.pdf4.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons