Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10457
Title: Kur’ân’da yumuşak huyluluk (hilm)
Other Titles: The concept of “hilm” in the Quran
Authors: Kaya, Remzi
Emre, Keziban
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kur’ân
Quran
Tefsir
Hilm
Sabır
Müsâmaha
Akıl
Cehâlet
Rüya
Tafsir
Sabr
Musamaha
Logic
Ignorance
Dream
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Emre, K. (2019). Kur’ân’da yumuşak huyluluk (hilm). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Kur’ân’da Yumuşak Huyluluk (Hilm)” konulu bu çalışma giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde, araştırmanın konusu, amacı, önemi, metodu ve kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde ilk olarak, ha-le-me ( حَلَمََ ) ve ha-lu-me ( حَلُمََ ) kökleri ve türevleri ile özel olarak hilm kelimesinin anlamları Arapça, Osmanlıca ve Türkçe sözlüklerden faydalanılarak açıklanmış, Hilm kavramının terim anlamları, onunla ilişkili olan yakın ve zıt kavramlar incelenmiştir.َ Bu bölümün alt başlığı olarak diğer İslâmî İlimler’de Hilm konusu da dört ana başlık altında işlenmiştir.َ Çalışmanın ikinci bölümünde Hilm kavramı ve bu kökten kelimelerin geçtiği âyetler tespit edilerek konularına göre tasnif edimiş, klasik tefsir kaynakları ve konularına göre farklı eserlerden istifâde edilmiştir. Ayrıca Hilm’in zıddı olan kavramların tahlili yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise Hilm ahlâkının bireysel ve toplumsal boyutu incelenmiş, genel bir değerlendirme yapılmak suretiyle çalışma sonlandırılmıştır.
This research called “The Concept of “Hilm” in the Quran” consists of an entry, three chapters and a conclusion. In the entry it was explained the researche’s topic, aim, importance, method and its sources. During the first chapter, it was firstly aimed to explain the meanings of the hilm word with its hale- me ( حَلَمََ ) and ha-lu-me ( حَلُمََ ) roots and derivatives by making use of arabic, ottoman and Turkish dictionaries. Furthermore it was intended to give more information about the terminological meanings of the concept of Hilm as well as its synonyms and antonyms. Finally, the Hilm topic was also worked according to other islamic sciences under four titles. In the chapter two, the Hilm concept was classified according to its topics by determining ayats that contain its derivatives. There were the mufassirs’ approaches to the ayats included as well. Moreover, the analysis of the Hilm’s antonyms was also done by making use of tafsirs. The third section covers invidual and social aspects of Hilm ethics. The research was finished by doing a general assesment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10457
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kezban_emre_tez.pdf.pdf2.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons