Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10444
Title: Bakır(II) iyonunun L-amino asitler ve aromatik diiminler ile oluşturduğu komplekslerin sentezi, yapılarının aydınlatılması, kararlılık sabitlerinin ve DNA etkileşimlerinin araştırılması
Other Titles: Synthesis and characterization of complexes formed with copper(II) ion of L-amino acids and aromatic diimines and investigation of their stability constants and DNA interaction
Authors: Aydın, Rahmiye
İnci, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Cu(II)
10-fenantrolin
4,7-dimetil-1
5-nitro-1
L-fenilalanin
L-tirozin
L-triptofan
Potansiyometri
CT-DNA
Sitotoksisite
10-phenanthroline
4,7-dimethyl-1
L-phenylalanine
L-tyrosine
L-tryptophan
Potentiometry
Cytotoxicity
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnci, D. (2013). Bakır(II) iyonunun L-amino asitler ve aromatik diiminler ile oluşturduğu komplekslerin sentezi, yapılarının aydınlatılması, kararlılık sabitlerinin ve DNA etkileşimlerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, biyolojik sistemlerde önemli oldukları için Cu(II) iyonu ve L-amino asitler (L-fenilalanin, L-tirozin, L-triptofan) ile düzlemsel yapılı diiminlerin(1,10-fenantrolin, 4,7-dimetil-1,10-fenantrolin, 5-nitro-1,10-fenantrolin) oluşturduğu kompleksler araştırıldı. İlk olarak, 25oC ve I=0,1 M KCl iyonik ortamında, sulu çözeltide oluşan ikili ve karışık ligant komplekslerinin kararlılık sabitleri, potansiyometrik yöntem ile belirlendi. Komplekslerin kararlılık sabitleri, potansiyometrik titrasyonlardan elde edilen verilerin BEST bilgisayar programına uygulanması ile hesaplandı. Karışık ligant sistemlerinde sadece metal ile ligandlar arasında etkileşim olduğu ve ligandların kendi aralarında etkileşimin olmadığı kabul edilerek logK değerleri bulundu. SPE bilgisayar programı ile çözelti ortamında bulunan türlerin dağılımı belirlendi.İkinci olarak, Cu(II) iyonunun 1,10-fenantrolin, 4,7-dimetil-1,10-fenantrolin, 5-nitro-1,10-fenantrolin ve L-tirozin ligandları ile oluşturduğu ikili ve karışık ligant kompleksleri sentezlendi. Elde edilen komplekslerin yapıları, elementel analiz, IR spektroskopisi ve tek kristal X-ışını kırınımı yöntemi ile aydınlatıldı ve komplekslerin termik davranışları araştırıldı. Üçüncü olarak, sentezlenen komplekslerin DNA ile etkileşimlerini belirlemek için, fizyolojik şartlarda, elektronik absorbsiyon spektroskopisi yöntemi kullanıldı ve komplekslerin DNA'ya bağlanma sabitleri(Kb) hesaplandı. Ayrıca, elde edilen komplekslerin akciğer kanser hücre örneklerinde sitotoksisite ölçümleri yapıldı.
In this study, as they are important in biological systems Cu(II) ions and L-amino acids (L-phenylalanine, L-tyrosine, L-tryptophan) with complexes are formed of a planar structure diimines(1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl-1,10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-phenanthroline) were investigated. Firstly, in I = 0,10 M KCl ionic medium and at 25 C, stability constants of binary and mixed ligand complexes in aqueous solution were investigated by potentiometric method. Stability constants of the complexes were calculated with by applying to the computer program BEST of potentiometric titrations data. logK values were calculated in mixed ligand complexes which is interaction between metal and ligands, but is not interaction between ligands were accepted. The distribution of the species in solution was determined with the computer program SPE.Secondly, the binary and ternary mixed ligand complexes formed with 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl-1,10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-phenanthroline and L-tyrosine ligands of Cu(II) ion were synthesized. The complexes were characterized by elemental analysis, IR spectroscopy and single crystal X-ray diffractometry and the thermal behaviour of the complexes were investigated. Thirdly, under physiological conditions, interaction of complexes with DNA is investigated by electronic absorption spectroscopy and DNA binding constants(Kb) of complexes were calculated. In addition, obtained complexes were measured in A549 cancer cell cytotoxicity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10444
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329380.pdf5.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons