Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10433
Title: Pediatrik kalp cerrahisinde tiroid hormonları seviyesinin prognoza etkisi
Other Titles: The effects of thyroid hormones levels on prognosis after paediatric heart surgery
Authors: Sığnak, Işık Şenkaya
Gürcü, Engin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Kardiyopulmoner baypas
Pediatrik kalp cerrahisi
Tiroid hormonları
Prognoz
Cardiopulmonary bypass
Paediatric heart surgery
Thyroid hormones
Prognosis
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürcü, E. (2013). Pediatrik kalp cerrahisinde tiroid hormonları seviyesinin prognoza etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda konjenital kalp hastalığı nedeniyle kardiyopulmoner baypas (KPB) kullanılarak açık kalp ameliyatı yapılan çocuk hastalarda tiroid hormonları seviyesinin prognoz üzerine etkilerini değerlendirdik. Çalışmaya ardışık 40 hasta (25 erkek, 15 kız) alındı. Ameliyat sonrasında düşük kardiyak debi durumu (DKDD) gelişmesine göre hastalar iki ayrı gruba ayrıldı. Düşük kardiyak debi durumu tanımında oliguri/anüri, hipotansiyon, taşikardi, metabolik asidoz gelişimi ve plazma laktat düzeyinde artış yer aldı. Ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası 24. ve 48. saatte plazma serbest triiyodotironin (sT3), serbest tiroksin (sT4) ve tiroid stimulan hormon (TSH) düzeyleri ölçüldü. Ameliyat sonrasında 5 hastada (%12,5) DKDD gelişti. Dört hasta (% 10) ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildi. Bu hastaların hepsi DKDD gelişen gruptaydı. Ameliyat öncesi sT4 düzeyi DKDD gelişen grupta anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.021). Ameliyat sonrası DKDD gelişen grupta postoperatif sT3 ve sT4 düzeylerinde anlamlı derecede düşme, laktat düzeyinde ve inotrop indeksinde anlamlı derecede yükselme gözlendi. KPB süresi, operasyon süresi, mekanik ventilasyon süresi ve yoğunbakım ünitesinde kalış süresinin DKDD gelişen hastalarda anlamlı olarak daha uzun olduğu tesbit edildi. Bulgularımız DKDD gelişiminin preoperatif sT4 yüksekliği, 24. ve 48. saatteki sT3 ve sT4 düzeylerinde azalma yüzdesi ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
We evaluated the effects of thyroid hormone levels on prognosis in patients undergoing congenital heart surgery under cardiopulmonary bypass. The study included 40 consecutive children (25 boys, 15 girls). The patients were divided into two groups based on the presence or absence of postoperative low cardiac output state (LCOS). The definition of LCOS included oliguria/anuria, arterial hypotension, tachycardia, metabolic acidosis and increased plasma lactate level. Plasma free thyroxine (fT4), free triiodothyronine (fT3), thyroid stimulating hormone (TSH) levels were measured preoperatively and at 24 and 48 hours postoperatively. Postoperatively five patients (12.5%) developed LCOS. Preoperative fT4 levels were significantly higher in the LCOS group (p=0.021). Postoperative fT3 and fT4 levels were significantly lower, and lactate levels, inotropic index were significantly higher in the LCOS group. Duration of mechanical ventilation, intensive care unit stay, operation and cardiopulmonary bypass were significantly higher in the LCOS group. Mortality occurred in four patients (10 %) in the early postoperative period, all of whom were in the LCOS group. Our findings show that the development of LCOS after congenital heart surgery is associated with the high levels of preoperative fT4 and the reduction percentage of fT3 and fT4 levels at the 24th and 48th hours.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10433
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340588.pdf532.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons