Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10413
Title: Türk Borçlar Hukukunda borçlunun temerrüdü
Other Titles: Default of debtor in terms of Turkish Obligation Law
Authors: Yılmaz, Çiğdem Mine
Kılıç Öztürk, Gizem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Anabilim Dalı.
Keywords: Borçlu temerrüdü
Temerrüt faizi
Aşkın zarar
Aynen ifa
Zarar
Tazminat
Sözleşmeden dönme
Default of debtor
Default interest
Excess damage
Specific performance
Damage
Compensation
Avoidance of contract
Issue Date: 28-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, G. K. (2015). Türk Borçlar Hukukunda borçlunun temerrüdü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Borçlu temerrüdü ve borçlu temerrüdünün sonuçları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. TBK m. 117 — 126 hükümleri arasında düzenlenen borçlu temerrüdü, borcun ifasına engel olan olgulardan biridir. Borçlu temerrüdü, borcun ifa edilmemesinin özel bir halini oluşturmaktadır. Borçlu temerrüdünden söz etmek için borçlunun ifada gecikmiş olması yeterli değildir. İfanın mümkün ve muaccel olması ile alacaklının borçluya ihtarda bulunması gibi başka şartların da varlığı gerekir. Borçlu temerrüdünün sonuçları genel ve özel sonuçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Borçlu temerrüdünün genel sonuçları, tüm borç ilişkilerine uygulanabilir. Bunun yanında, para borçlarında temerrüt halinde uygulanacak ayrı sonuçlar da vardır. Borçlu temerrüdünün özel sonuçları ise, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde uygulama alanı bulur.
Debtor' s default and the consequences of debtor' s default are the subjects of this study. The default of debtor is regulated in Turkish Code of Obligations between articles 117 — 126. Debtor' s default is one of the phenomenon that hinders the performance of an obligation. Debtor' s default has a special status in nonperformance of obligation. Delay of performance is not enough to mention debtor' s default. Other conditions should have existence such as performance should be possible, due and dischargeable and creditor should give a notice to debtor. The consequences of debtor' s default are divided two as general and specific consequences. General consequences of debtor' s default are applied to all debt relations. Beside there are other results which applied to default of pecuniary obligations. Specific consequences of debtor' s default have a scope of application in synallagmatic contracts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10413
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427355.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons