Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10408
Title: Siber caydırıcılık kavramının nükleer caydırıcılık olgusu ile karşılaştırmalı analizi
Other Titles: Comparative analysis of the nuclear deterrence and cyber deterrence concept
Authors: Özdal, Barış
Ermiş, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Siber uzay
Nükleer caydırıcılık
Siber caydırıcılık
Kritik altyapı
Güvenlik
Cyber-space
Nuclear deterrence
Cyber deterrence
Critical infrastructure
Security
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ermiş, U. (2017). Siber caydırıcılık kavramının nükleer caydırıcılık olgusu ile karşılaştırmalı analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Son yirmi yıl içinde internet ve mobil iletişim gibi ağ tabanlarının oluşumu, küreselleşme sürecinin etkisiyle her disiplini olduğu gibi uluslararası ilişkileri de etkilemiştir. Siber uzayın devletler açısından kara, deniz, hava ve uzaydan sonra beşinci boyut olarak güvenlik alanı kabul edilmeye başlaması da hiç şüphesiz iletişim teknolojisindeki söz konusu değişimlerin bir sonucudur. Diğer bir deyişle teritoryal sınırların önemini kaybettiği, devletin yanı sıra çok uluslu şirketlerin ve bireylerin aktör olarak yer alabildiği, kontrol edilmesi zor bir güvenlik alanı olan siber uzay, 2000'li yılların başından itibaren uluslararası ilişkilerde etkisini göstermeye başlamıştır. Çalışmamızda ise nükleer caydırıcılık olgusunun siber caydırıcılık kavramı ile karşılaştırmalı analizi çerçevesinde, nükleer silahlarla sağlanan caydırıcılığın siber uzayda sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna cevap verilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede çalışmamızın ilk bölümünde realizm, liberalizm, Kopenhag Okulu ve İngiliz Okulu'nun güvenlik olgusuna bakış açıları karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. İkinci bölümde nükleer caydırıcılık kavramı, II. Dünya Savaşı esnasında Almanya ve ABD'nin çabaları, ilk nükleer bombanın kullanılması, hidrojen bombasının üretilmesi, Küba Ekim Füzeleri Krizi'ne kadar ABD Başkanlarının askeri doktrinleri, nükleer silahların kontrol altında tutulma girişimleri ele alınacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise siber uzayda saldırı stratejilerine, araçlarına, siber saldırı türlerine ve siber saldırı örneklerine değinilip, siber caydırıcılığın mümkün olup olmadığı literatürdeki teorisyenlerin yaklaşımları çerçevesinde analiz edilecektir.
Formation of networks such as internet and mobile communication systems via globalization process impacted on international relations like in every scientific discipline in last twenty years. Cyber-Space, which is in scope of our work, has been approved as fifth security field with territory, marine-space and aero-space with regards to states is undoubtedly the result of aforementioned changes in communication technology. In other words, Cyber-space is a security field in which territorial borders lost their importance, multinational companies and individuals are approved as actors and also hard to be controlled, have taken efect in international relations from the beginning of 2000s. In our work, it will be endeavoured to understand whether deterrence with nuclear weapons is possible in cyber-space or not within the frame of comparative analysis of nuclear deterrence and cyber deterrence. In this context, it will be discussed the approaches of realism, liberalism, Copenhagen School and English School on Security concept comparatively in the first chapter. In the second chapter, nuclear deterrence concept, efforts of Germany and the USA during the WWII, using of first nuclear bomb, production of hydrogen bomb, military doctrines of the USA Presidents until Cuban Missile Crisis and initiatives to control nuclear weapons will be discussed. In the third and last chapter, offense strategies in cyber-space, offensive strategy tools, cyber-attack types and cyber-attack examples will be mentioned and it will be analysed whether cyber-deterrence is possible or not within the frame of approaches of theoreticians in literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10408
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427442.pdf945.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons