Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10403
Title: Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nden günümüz Kosova Cumhuriyeti'ne Kosova'da Türk kimliği
Other Titles: Turkish identity from Socialist Federal Republic of Yugoslavia to nowdays Republic of Kosovo
Authors: Serdar, Sertaç
Tabaku, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Kosova
Kimlik
Kültür
Kolektif
Milli
Osmanlı
Balkanlar
Yugoslavya
Türkiye
Kosovo
Identity
Culture
Collective
National
Ottoman
Balkan
Yugoslavia
Turkey
Issue Date: 31-Oct-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tabaku, H. (2017). Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nden günümüz Kosova Cumhuriyeti'ne Kosova'da Türk kimliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Kosova Türklerinin kimlikleri araştırılmaktadır. Öncelikli olarak kimlik kavramı, genel sözlüklerdeki ve farklı disiplinlerdeki araştırılmasıysa başlar, daha sonra ise kimliğin tanımı incelenirken bazı perspektiflere ayrılarak incelenmiştir. Ardından kimliğin kültürel, kişisel, kolektif ve milli tanımları incelenmiştir. Kosova tarihçesini Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayarak günümüz bağımsız Kosova Cumhuriyeti'ne kadar incelenmiş ve Kosovalı Türklerin sorunları analiz edilmeye çalışılmıştır. Kosova ulusal kimliğinin kurulma aşaması ve kurulurken geçtiği aşamalar incelenmiş, ardından da Kosova'da yaşayan etnik kimliklerin, aralarında yaşadıkları kimlik çatışmaları incelenmiştir. Balkanlarda Türk kimliğinin incelenmesi yapılırken Kosova örneği üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı olan Kosova'da yaşayan Türklerin kimliklerini yaşatmak için verdikleri mücadeleleri önemli olayların yaşanıldığı dönemlere göre ayrılarak incelenmiştir. Kosova Türklerinin bölgede temsil edilebilmesinin hangi yıllarda ellerinden alındığı ve hangi alanlarda temsil haklarının olduğu incelenmesi yapılmıştır. Yugoslavya yönetiminin bölgede yaşayan Kosovalı Türkleri göçe zorlaması incelenmiştir. Kosovalı Türklerin bölgede yaşayan diğer azınlıklar ile aralarındaki uyum incelendikten sonra, Türkiye'nin Kosova Türk toplumu üzerindeki etkisi, birçok alana yaptığı katkılar ile örneklendirilerek incelenmiştir. Son olarak ta Günümüz Kosova Cumhuriyeti içerisinde, Türk kimliği incelenmiştir.
This thesis researches the identity of Kosovar Turks. Initially, the concept of identity starts with researching in general dictionaries and in different disciplines, and then the definition of identity is investigated by separating it to some perspectives. Then the cultural, personal, collective and national definitions of identity are examined. The history of Kosovo has been examined from the time of the Ottoman Empire until today's independent Republic of Kosovo, and attempts have been made to analyze the identity problems of Kosovar Turks. The stages of establishment of the national identity of Kosovo and then the ethnic identities living in Kosovo and their identity conflicts have been examined. An examination of the Turkish identity in Balkans, was conducted through Kosovo example. Then main aim of the study is to investigate the struggles of the Turks living in Kosovo tol ive up to their identities according to the times when important events took place. The years in which regional represenation has been taken from Kosovar Turks hands, and in which areas they have the right of repesenatation has been examined. The analyze of Yugoslav administration forcing Kosovar Turks to migrate has been made. After examining the harmonization of Kosovar Turks with other miniorities living in the region, the Turkey's influence on Kosovar Turks has been examined, by exemplifying contibutions to many areas. Finally, Turkish identity has been examined in today's Republic of Kosovo.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10403
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484184.pdf2.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons