Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10402
Title: Örgütsel bağlılık türleri ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin araştırılması
Other Titles: An investigation of the relationship between intention to leave and organizational commitment types
Authors: Keser, Aşkın
Acar, Hande
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: Örgütsel bağlılık
Duygusal bağlılık
Devamlılık bağlılığı
Normatif bağlılık
İşten ayrılma niyeti
Organizational commitment
Affective commitment
Continuance commitment
Normative commitment and intention to leave
Issue Date: 30-Oct-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, H. (2017). Örgütsel bağlılık türleri ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların örgütsel bağlılıkları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Analiz sonucunda elde edilen verilere göre, örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasında ters yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, örgütsel bağlılık türleri olan duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasında da ters yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, örgütsel bağlılık türleri ile işten ayrılma niyetinin cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, çalışma süresi ve çalışma şekli demografik değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek için analizler yapılmış ve farklılık bulunamamıştır.
The main purpose of this study is to examine the relationship between employees' organizational commitment and their intention to leave. As a result of the analysis, it was found that there is a negative and statistically significant relationship between organizational commitment and intention to leave. In addition, affective commitment, continuance commitment, normative commitment, and intention to leave were also found to be inversely related and statistically significant. On the other hand, analyzes were conducted to determine whether counterproductive the types of organizational commitment and intention to leave differed depending on the gender, age, marital status, level of education, organizational tenure of the employees, and working style demographic variables, and no differences were found.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10402
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484183.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons