Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10401
Başlık: Amartya Sen'de özgürlük, eşitlik ve adalet: Sosyal haklar açısından bir değerlendirme
Diğer Başlıklar: Freedom, equality and justice in Amartya Sen: An evaluation in terms of social rights
Yazarlar: Kaya, Pir Ali
Çetin Aydın, Gülşen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Eşitlik
Özgürlük
Sosyal Haklar
Adalet
Amartya Sen
Equality
Freedom
Social Rights
Justice
Yayın Tarihi: 24-Kas-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, G. Ç. (2017). Amartya Sen'de özgürlük, eşitlik ve adalet: Sosyal haklar açısından bir değerlendirme. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma özgürlük, eşitlik, adalet ve sosyal hak kavramlarını Amartya Sen'in bakış açısıyla irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, insanı esas alan bu kavramları hümanist ve etik bir bakış açısı olan Sen'in görüş ve düşünceleri çerçevesinde anlama çabasını içermektedir. Çalışmada özgürlük, eşitlik, adalet ve sosyal hak kavramlarının literatürdeki yeri ve Sen'in bu kavramlarla ilişkilendirilebilecek olan yaklaşımları ele alınmaktadır. Tezde Sen'in yaklaşımları özgürlük, eşitlik, adalet ve sosyal hak kavramları çerçevesinde irdelenmektedir. Bu doğrultuda Sen'in özgürlük görüşünün pozitif özgürlük, eşitlik düşüncesinin faydacı eşitlik, adalet görüşünün tarafsız seyirci ve sosyal hak düşüncesinin yapabilirlikler üzerine şekillendiğini söylemek mümkündür. Sen'in bu kavramlara ilişkin görüşü toplumsal düzenlemeler için geniş bir bakış açısı sunmaktadır.
This study aims to investigate the concepts of freedom, equality, justice and social right from the view point of Amartya Sen. It includes the endeavor of understanding these human based concepts from the framework of Amartya Sen's humanistic and moral thoughts. The study deals with the place of the concepts of freedom, equality, justice and social right in the academic literature and Sen's approaches related to these concepts. In the thesis, Sen's approaches are examined through the framework of the concepts of freedom, equality, justice and social right. Accordingly, it is possible to assert that Sen's view of freedom is based on positive freedom, his view of equality is based on pragmatic equality, his view of justice is based on neutral audience, and his view of social right is based on capabilities. Sen's opinions about these concepts provides a wide range of perspective for social regulations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10401
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
484182.pdf
  A kadar 2020-12-09
3.23 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons