Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10400
Title: İnsan kaynakları yönetiminde iş analizi: İnsan kaynakları danışmanları üzerine uygulama
Other Titles: Job analysis in human resources management: An application on human resources consultancy
Authors: Keser, Aşkın
Ekmekçi, Aykut
Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: İş Analizi
İş tanımı
İnsan kaynakları profesyonelleri
Job analysis
Job description
Human resources professionals
Issue Date: 25-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ekmekçi, A. (2017). İnsan kaynakları yönetiminde iş analizi: İnsan kaynakları danışmanları üzerine uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüz organizasyonlarında dış kaynak kullanımı giderek artmaktadır. Bu konuda insan kaynakları yönetimi de örgütlerde her geçen gün daha da uzmanlaşarak departmanlara ayrılmakta ve dış kaynakların bu departmanlara desteği çeşitli şekilde gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı birçok örgüt ile kurdukları bağ ve çalışma şekilleriyle İŞKUR'a bağlı olarak çalışmakta olan insan kaynakarları danışmanlık firmalarında görev alan danışmanlarının ve insan kaynakları profesyonellerinin iş analizleri sonucu çıkarılan iş tanımları ile ILO'nun insan kaynakları profesyonelleri için oluşturmuş olduğu iş tanım ve gerekliliklerini incelemektir. Araştırmanın ilk bölümünde iş analizi teorik olarak detaylı şekilde incelenmiştir. İkinci bölümünde ise iş analizinin insan kaynakları fonksiyonları ile olan ilişkisine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise çalışmanın uygulama kısmı O*NET ve iş analizi sonucu elde edilen araştırma verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İŞKUR'a bağlı olarak faaliyet gösteren insan kaynakları danışmanlık firmalarında görev alan danışmanlarla birebir gözlem ve anket – soru formu yöntemi ile görüşerek veriler toplanmıştır. Bu çalışmada iş analizi ile insan kaynakları profesyonellerinin yetkinliklerinin neler olması gerektiği ve elde edilen verilere göre insan kaynakları danışmanları iş tanımlarının ILO'nun oluşturduğu iş tanımlarına uygun olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Öte yandan bu çalışma beş farklı firmada yapılmasıyla genel çerçevede bir iş tanımı ortaya koyarak insan kaynakları profesyonelinin sahip olması gerek genel nitelik ve yetkinlikleri konusunda örnek bir iş analizi çalışmasıdır.
Outsourcing is increasing for organizations in today's business landscape. In this respect, the management of human resources is becoming more specialized in human resources departments, and support of these departments are provided in various ways by outsources. The aim of this study is identify the job descriptions of the human resources professionals who works in human resources consultancy firms which is in service according to İŞKUR's regulation and exemine ILO's job description of human resources professional's for human resources consultants. In the first part of the study, job analysis was theoretically examined in detail. In the second part, the relation of job analysis to human resources functions is mentioned. In the third part, the application part of the work was realized with O*NET data and job analysis data. Data were gathered by the consultants working in the consultancy firms by using one on one interview and questionnaire form methods. In this study, it was tried to explain the job descriptions of the human resources consultants according to the obtained values of the competencies of the job analysis human resources consultants and ILO's job description for human resources professionals. On the other hand, this study is a sample job analysis example about the general qualifications and competencies of the human resources professionals by putting a job definition in the general frame by analyzing five different firms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10400
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484181.pdf3.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons